Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

Członkami koła są uczniowie klasy V SP im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu oraz wychowawca jako osoba odpowiedzialna za właściwe funkcjonowanie KPK i realizację zamierzonych celów.
 
Koło powołane zostało w kwietniu 2018 r., jego celem ogólnym jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem historii najbliższego otoczenia, kształtowanie więzi międzypokoleniowych oraz wpajanie dzieciom i młodzieży ciekawości poznawczej i konieczności aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych.

Za cel główny uznaje się uczestnictwo w organizowaniu wspólnie z kombatantami obchodów ważnych rocznic historycznych, świąt państwowych, wojskowych, szkolnych i kombatantów.

Do celów szczegółowych należą:
  • uczestnictwo w obchodach ważnych rocznic historycznych – poczet sztandarowy;
  • inicjowanie i organizowanie podczas zajęć z wychowawcą lub w trakcie godzin wychowawczych żywych lekcji historii – spotkań z kombatantami, podczas których opowiedzą oni o swoich przeżyciach i okrucieństwach wojny, a także o patriotyzmie polskiego żołnierza;
  • organizowanie lub pomoc w organizacji uroczystości szkolnych poświęconych świętom państwowym;
  • ochrona miejsc pamięci narodowej, a zatem dbałość o pomnik w Gaśnem;
  • opieka nad mogiłami powstańców i żołnierzy, którzy zginęli w walkach o obronę ojczyzny;
  • niesienie pomocy kombatantom pozostającym w trudnej sytuacji;
  • wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji i historii własnego narodu;
  • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz korzystania z wiedzy innych; 
  • zrozumienie związków między przeszłością a teraźniejszością.

Filozofia nauczania

Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz uzdolnień uczniów.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdego ucznia jest wzajemna i bezinteresowna pomoc, umiejętność łączenia nauki z pasją, radzenie sobie z presją i stresem przy kolejnych wyzwaniach.