Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

KONCEPCJA PRACY
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu
 
 
Koncepcja została opracowana w oparciu o:

 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U.. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późn. Zm),
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 roku nr 4, poz.17),
 3. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku (Dz.U. z 2006r. nr 97, poz.674 z późn. zm.)
 4. Konwencje o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.,
 5. Statut Szkoły Podstawowej w Zwoleniu,
 6. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.

MISJA SZKOŁY
Misja naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.


Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:
 1. zostanie przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia,
 2. nauczy uczyć się,
 3. jest motywowany do samorozwoju,
 4. opanuje umiejętność korzystania ze źródeł informacji,
 5. pozna swoje mocne i słabe strony, dzięki czemu będzie wiedział, jak zaplanować swoją edukację na miarę swoich możliwości,
 6. pozna metody umożliwiające nawiązywanie pozytywnych relacji między ludźmi,
 7. nauczy się powszechnie akceptowanych zachowań, które ułatwią mu nawiązywać współpracę z innymi,
 8. będzie odpowiedzialnym za własne zdrowie i innych oraz za stan środowiska naturalnego,
 9. zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia.
 
WIZJA SZKOŁY
Jesteśmy przyjazną szkołą ukierunkowaną na ucznia, jego potrzeby, możliwości i zainteresowania. Proces nauczania – uczenia się jest pozytywnym przeżyciem dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to poprzez wielopoziomowe nauczanie, stosowanie nowoczesnych, aktywnych metod, dzięki którym pomagamy każdemu uczniowi rozwinąć się na miarę swoich możliwości i planować swoją edukację.
 


MODEL ABSOLWENTA:

jest ciekawy świata:
 • posiada zainteresowania i rozwija je w miarę swoich możliwości,
 • lubi, chce i potrafi  uczyć się
 •  potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,

jest aktywny:
 • Wykazuje się samodzielnością,
 • Ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki,

jest odpowiedzialny:
 • potrafi planować, organizować i oceniać własną naukę, edukację,
 • umie rozwiązywać problemy,
 • zna swoje mocne i słabe strony,
 • potrafi dokonać samooceny,
 • zna swoje obowiązki.
 
jest otwarty:
 • jest optymistą,
 • wierzy w siebie i swoje możliwości,
 • zna i przestrzega podstawowych norm współżycia społecznego,
 • jest  świadomy zagrożeń cywilizacyjnych, dbają o własne i innych zdrowie.
 
jest prawy:
 • cechuje go uczciwość i prawdomówność,
 • zna zasady zachowania się i według nich postępuje,
 • zna symbole narodowe i regionalne, tradycje i obrzędy,
 • zna swoje prawa i respektuje prawa innych.
 
jest tolerancyjny:
 • rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym,
 • jest wrażliwy na potrzeby innych,
 • jest asertywny i posiada cechę ograniczonego zaufania.
 
jest krytyczny:
 • umie wartościować i oceniać zachowania własne i innych,
 • potrafi rozróżnić dobro od zła.
 

Kadrę szkoły stanowi zespół osób identyfikujących się z zadaniami statutowymi szkoły, nastawionych innowacyjnie i chętnych do doskonalenia  umiejętności zawodowych.
Szkołę i rodziców łączą silne więzy współpracy. To sprawia, że oddziaływania wychowawcze szkoły i domu są spójne, sprzyjają realizacji jednolitego, uzgodnionego systemu.
Szkoła znana jest w środowisku jako ,, mała kolebka kultury”, placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.
Szkoła włącza się do działań na rzecz środowiska wspomagając je w rozwiązywanie problemów, dzięki czemu otrzymuje pomoc wtedy, gdy jej potrzebuje.
 


KONCEPCJA ROZWOJU W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH:

KSZTAŁCENIE:
 1. Realizacja podstawy programowej wychowania  przedszkolnego i kształcenia ogólnego,
 2. Organizowanie różnorodnych zajęć dodatkowych, kół zainteresowań, projektów unijnych -  rozwijających zainteresowania uczniów,
 3. Dostosowanie programów nauczania do możliwości psychofizycznych i rozwojowych uczniów – zgodnie z zaleceniami PPP,
 4. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uczniem,
 5. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych,
 6. Udział uczniów w zawodach i konkursach,
 7. Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów,
 8. Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania,
 9. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania,
 10. Analizowanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej, opracowywanie w razie potrzeby programów naprawczych,
 11. Organizowanie procesu edukacyjnego w oparciu o współpracę między nauczycielami, uczniami, rodzicami i środowiskiem,
 12. Propagowanie zdrowego stylu życia,
 13. Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki,
 
WYCHOWANIE I OPIEKA
 1. Diagnoza potrzeb i sytuacji wychowawczej,
 2. Wdrażanie do samorządności, stwarzanie warunków do samorządnego działania uczniów,
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i rodzicom,
 4. Opieka nad uczniami z opiniami PPP,
 5. Organizacja opieki w czasie wolnym od zajęć,
 6. Organizacja zajęć świetlicowych, opieki nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych, przed i po zajęciach lekcyjnych, podczas doprowadzania uczniów dojeżdżających do szkoły, podczas dowożenia,
 7. Organizacja wycieczek turystycznych , edukacyjnych,
 8. Realizacja działań z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,
 9. Realizacja zadań prozdrowotnych,
 10. Realizacja działań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu,
 11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami,
 12. Współpraca z rodzicami w celu optymalizowania opieki nad dziećmi,
 13. Włączanie się w akcje charytatywne,
 14. Kultywowanie tradycji patriotycznych, regionalnych, religijnych.
 15. Promocja szkoły w środowisku.
 
ORGANIZACJA I ZARZADZANIE:
 1. Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego – opracowanie i realizacja arkusza organizacji szkoły,
 2. Upowszechnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci 5 i 6 letnich,
 3. Sukcesywnie obejmować obowiązkiem szkolnym dzieci 6 letnie
 4. Organizacja nadzoru pedagogicznego, ewaluacji wewnętrznej i kontroli zarządczej,
 5. Zapewnienie odpowiednich  i bezpiecznych warunków do nauki i pracy,
 6. Zorganizowanie punktu przedszkolnego dla dzieci  3-4 letnich.
 7. Wzbogacanie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
 8. Wzbogacanie zasobów biblioteki szkolnej,
 9. Organizacja dożywiania i opieki nad uczniami,
 10. Udział szkoły w programie „szklanka mleka” i „owoce w szkole”, „Trzymaj formę”,
 11. Współpraca z Wójtem Gminy Gostynin,  Urzędem Gminy, Radą Gminy Gostynin,
 12. Pozyskiwanie środków finansowych  z UE , sponsorów na organizacje zajęć,  zakup sprzętu i pomocy oraz na inwestycje,
 13. Wykonanie termoizolacji budynku szkolnego, instalacji odgromowej, utwardzenia terenu przyszkolnego, odnowienia izb lekcyjnych,  budynku gospodarczego,
 14. Współpraca  z różnymi instytucjami w  środowisku  lokalnym,
 15. Współpraca miedzy szkołami,
 16. Udział szkoły w projektach unijnych,
 17. Stwarzanie warunków do samorządnego działania uczniów.

Filozofia nauczania

Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz uzdolnień uczniów.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdego ucznia jest wzajemna i bezinteresowna pomoc, umiejętność łączenia nauki z pasją, radzenie sobie z presją i stresem przy kolejnych wyzwaniach.