Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

Patron szkoły:
Od 10 czerwca 1970 roku szkoła nosiła imię  Leona Kruczkowskiego.


Na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) zmienionej ustawą  z dnia 22 czerwca 2017r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego… ()Dz. U. z 2017 r, poz. 1389)  Instytut Pamięci Narodowej ujął Leona Kruczkowskiego (dotychczasowego patrona) w wykazie osób podlegających dekomunizacji.

W związku z powyższym społeczność szkoły w Zwoleniu przystąpiła do realizacji projektu zmiany patrona szkoły. W tym celu opracowane zostały procedury i terminy ich realizacji.  Wybór patrona poprzedziły:
  1.     Powołanie komisji ds. przeprowadzenia kampanii na temat wyboru patrona szkoły,
  2.     Opracowanie regulaminu i zasad wyboru patrona,
  3.     Ogólnoszkolne konsultacje z nauczycielami, rodzicami i uczniami,
  4.     Lekcje wychowawcze na temat „W poszukiwaniu autorytetu” – we wszystkich klasach,
  5.     Wycieczka pod pomnik Powstańców styczniowych w Gaśnem – połączona z wysłuchaniem prelekcji byłego nauczyciela historii S. Adamskiego na temat historycznych wydarzeń z 1863 roku oraz historii miejsc upamiętniających walki powstańcze.
  6.     Zgłaszanie kandydatów i wybór patrona,
  7.     Praca wychowawcza pt. „Poznajemy patrona szkoły”
  8.     Zorganizowanie ogólnoszkolnego apelu na temat wybranego patrona
  9.     Zorganizowanie wystawki poświęconej nowemu patronowi.
 
W procesie wyboru patrona uczestniczyły wszystkie organy szkoły: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. W wyborze patrona  wzięli udział  wszyscy nauczyciele, rodzice i uczniowie. 100% uczestników wyboru patrona zdecydowało, iż szkoła powinna nosić imię „ POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH”. Nie zgłoszono kontrkandydatów.

W pamięci społeczności naszej szkoły utkwiła uroczystość nadania imienia Powstańców Styczniowych skrzyżowaniu drogi nr 60 z drogą powiatową w kierunku Zwolenia, która odbyła się 12.03.2014r. Wówczas nasza szkoła przygotowała część artystyczną dla gości , która była jedną z inspiracji dla naszej społeczności, aby i nasza szkoła nosiła imię Powstańców Styczniowych.
 
Krótki rys historyczny:
Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku i trwało do jesieni 1864 roku. W okresie tego powstania doszło do wielu walk, min. na terenie dzisiejszej gminy Gostynin w miejscowości Gaśno, Krzywie i Zuzinów. Częstokroć były one  bardzo zażarte i krwawe. Były  powodowane sporą mobilnością i przemieszczaniem się powstańców, co skutkowało popłochem pośród zaskoczonych  sił zaborcy. Przejawem tegoż byli także utalentowani dowódcy oddziałów polskich. Jednym z takich  był  niestrudzony  wojownik
o wolność Polski JÓZEF ŁAKIŃSKI  dowodzący 700 osobowym oddziałem składającym się [również] z tutejszych mieszkańców. Właśnie nad brzegami stawu we wsi Gaśno 12 marca 1863 roku jego oddział stoczył przegrany bój z przeważającymi siłami żołdactwa moskiewskiego ppłk. Burkharda i ppłk. Helferdinga wcześniej wycofawszy się z Lucienia. Tutaj przyjąwszy ostatnimi siłami walkę został on wpędzony do jeziora i potopiony... W ten sposób zginęło 49 powstańców, którzy nie mając jak się wycofać- woleli śmierć w toni jeziora. Warto zaznaczyć, że zanim gostyniński oddział pokonano , Moskale musieli sprowadzić swoje siły aż z Kutna i Włocławka. Szczątki bojowników spoczywają także we wsi Krzywie i Zuzinów. Były to niedobitki oddziału Łakińskiego, których Moskale wyłapywali i mordowali. Sam Łakiński zginął dwa miesiące później
- 15 maja 1863 roku. Jest pochowany w zbiorowej mogile powstańczej  na cmentarzu w Dobrzykowie.
Na miejscu bitwy w Gaśnem okoliczna ludność postawiła drewniany krzyż. Po odzyskaniu niepodległości 1918 roku ustawiono kamień, do którego przytwierdzono pamiątkową tablicę. W czasie II wojny światowej Niemcy zniszczyli pomnik. W 1963 r. pomnik został odbudowany. Obecnie istniejący pochodzi z 1998 r. i zawiera fragment  poprzedniego. Autorem obelisku jest lokalny rzeźbiarz z Gostynina Tadeusz Biniewicz. 
Nadanie szkole imienia POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH  w naturalny sposób pozwala na trwałe upamiętnienie i powiązanie historii walk wyzwoleńczych z naszą miejscowością i szkołą. Akt ten  pozwoli pozyskać do współpracy instytucje i osoby związane z tym patronem, a jednocześnie znacznie poszerzy zakres możliwości rozwoju i wzbogacania tradycji szkoły.
Szkoła wchodząc do rodziny szkół związanych z Powstaniem Styczniowym nawiąże  kontakty służące wymianie doświadczeń, pomysłów, wiedzy i organizacji wycieczek. Przez przyjęcie patrona uzyska swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół w najbliższym otoczeniu (gmina, powiat), będzie utożsamiana z konkretnymi wartościami wpisanymi w jej misję i priorytety. Przyjęcie takich patronów pozwoli oprzeć działania wychowawcze szkoły na takich wartościach jak: patriotyzm, poświęcenie, odwaga, zaangażowanie społeczne, otwarcie na potrzeby drugiego człowieka.
Wybór nowego  patrona sprawia, że szkoła  zyskuje nową, swoistą tożsamość, która wyróżnia ją spośród innych. Wybór takiego patrona wynikał ze świadomości ogromnej roli, jaką pełni szkoła w procesie wychowania i przekazywania historii regionu, pamięci o osobach zasłużonych dla naszej „małej Ojczyzny”.
Społeczność Szkoły Podstawowej w Zwoleniu zadeklarowało stały patronat nad pomnikiem w Gaśnem, tj. pomniku, będącym na terenie obwodu szkolnego w Zwoleniu tworzenie programu wychowawczego wokół takich wartości jak: bohaterstwo, patriotyzm, poświęcenie dla dobra wspólnego.
 
Nadany  i poświęcony Sztandar – jest dla szkoły  symbolem i głównym elementem ceremoniału szkolnego.
Dzień 12 marca  został ustanowiony Dniem Patrona Szkoły.
 
 
KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY
1.    Nowakowska Sabina
2.    Słowikowska Helena
3.    Mierzejewska S.
4.    Agacka Z.
5.    Dąbrowski Sylwester
6.    Chądzyński Włodzimierz
7.    Bujalski Wacław
8.    Wydra Stanisław
9.    Różańska Jadwiga
10.  Jan Goś
11.   Od 1.09.1998  - Tadeusz Fijałkowski

Filozofia nauczania

Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz uzdolnień uczniów.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdego ucznia jest wzajemna i bezinteresowna pomoc, umiejętność łączenia nauki z pasją, radzenie sobie z presją i stresem przy kolejnych wyzwaniach.