Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu


 Uchwała nr 7/2017/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły w Zwoleniu 
z dnia 12 KWIETNIA 2018 roku
w sprawie  uchwalenia zmian w statucie szkoły
 
§1.
Na podstawie  art. 80.2 pkt 1 i art. 82.2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku , poz. 59) oraz Uchwały  Nr 270 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 marca 2018r w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu Rada Pedagogiczna uchwala zmiany do STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. L. KRUCZKOWSKIEGO W ZWOLENIU :.
 
§2
 
§ 1 pkt 1  Statutu otrzymuje brzmienie: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu
 
§3
  Ilekroć użyte w statucie  „Szkoła Podstawowa im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu” należy przez to rozumieć i użyć „Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu”
 
§ 4
Uchwała została podjęta jednomyślnie – 12/12.
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
 
                                                                                                     Tadeusz Fijałkowski
 
 
 
 
 

STATUT
 
 
 
 
 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO
W ZWOLENIU
 
 
 
 
 
 
Uchwała nr 7/2017/2018 z dnia 21 listopada 2017r
 
 
 
 
 
 

Statut opracowano na podstawie:
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);
 • Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 532);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 poz. 263);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U z 2014 r. poz. 1157 ze zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113 z​ późn.​ zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2223);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 201​7 r. poz. 1512).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa szkoły
§ 1.
 
1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu
2. Adres szkoły:
     Zwoleń 35, 09-500 Gostynin
3. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
 
Informacje o szkole
§ 2.
 
 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Gostynin.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 
§ 3.
 
 1. Szkoła Podstawowa im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu jest ośmioletnią szkołą publiczną.
 2. Z dniem 01 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować dotychczasowe klasy gimnazjum.
 3. W szkole mogą być prowadzone oddziały międzynarodowe. Utworzenie oddziały międzynarodowego wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 4. W szkole mogą być utworzone oddziały dwujęzyczne, począwszy od klasy VII.
 5. W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.
 6. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń posiada wykształcenie podstawowe.
 
§ 4
 
1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania;
2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.
3. Program wychowawczo profilaktyczny obejmuje:
1)  treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz;
2)  treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
4. Program, o których mowa w ust. 1 Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo-Profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.
5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu Wychowawczo-Profilaktycznego, rozumianego jak w ust. 4, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 
§ 5.
 
1. Cykl kształcenia trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:
1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III –edukacja wczesnoszkolna;
2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII;
2. Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym od godz.800 do 1520.
3. Ilekroć w statucie użyto słowa:
 1. Ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
 2. szkoła, jednostka – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawowa; im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu
 3. dyrektor szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu
 4. rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 5. uczniowie kl. I - VIII – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu;
 
Cele i zadania szkoły
§ 6.
 
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska.
2. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.
3. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Edukacja na tym etapie jest ukierunkowana na zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych ucznia.
4. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
5. Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej to:
1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;
3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;
4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
6) praca w zespole i społeczna aktywność;
7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.
 
§ 7
Sposób realizacji zadań
 
1. Szkoła realizuje swoje zadania poprzez:
 1. zajęcia edukacyjne prowadzone w wymiarze obowiązkowym dla każdego ucznia, określonym odrębnymi przepisami;
 2. prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych w ramach zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań i kół przedmiotowych;
 3. realizację programu wychowawczo-profilaktycznego;
 4. realizację zasad wewnątrzszkolnego oceniania;
 5. współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi statutową działalność szkoły;
 6. udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej;
 7. objęcie uczniów opieką pielęgniarską;
 8. odpowiedni program nauczania dostosowany do warunków szkoły i możliwości uczniów,
 9.  współpracę z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki w formie zebrań i konsultacji, rozmów indywidualnych oraz zajęć warsztatowych organizowanych przez szkołę;
 10. zajęcia doradztwa zawodowego,
 11. zajęcia wychowania do życia w rodzinie.
 
§ 8
Działalność innowacyjna
 
 1. Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym zakresem:
  1. kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;
  2. tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów;
  3. realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli
  4. stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności innowacyjnej.
 
 
 
 
 
§ 9
Działalność eksperymentalna
 
1. W szkole mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne. Eksperymenty pedagogiczne są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.
2. Eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Eksperyment może być wprowadzony w całej szkole lub w oddziale lub grupie.
3. Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań eksperymentalnych.
4. Eksperymenty wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
5. Udział nauczycieli w eksperymencie jest dobrowolny.
6.Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentów w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.
7.Uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu:
1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie;
2) opinii Rady Rodziców,
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentów na jej prowadzenie w szkole, w przypadku, gdy założony eksperyment nie były wcześniej opublikowane. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia eksperymentu wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Rodziców, zgodą autora lub zespołu autorskiego eksperymentu, o której mowa w ust. 7 pkt. 1-3, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę planowanie rozpoczęcie eksperymentu.
8) Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia eksperymentu przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, eksperyment zostaje wprowadzony.
 
§ 10
Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami
w zakresie działalności innowacyjnej
 
1.  W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
 1. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:
 1. pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;
 2. wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
 3. umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich
 4. wpływa na integrację uczniów
 5. wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki.
3.  Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.
3.  Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogiczne.
 
§ 11
Organizacja wolontariatu szkolnego
 
 1. Wolontariat, jako organizacja charytatywna, ma za zadanie rozwijanie w człowieku dobra oraz bezinteresowną pomoc bliźnim. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uwrażliwiania się na potrzeby innych oraz budowania empatii poprzez różnego rodzaju działalności na rzecz potrzebujących.
 2. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.
 3. Cele i sposoby działania:
  1. Uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych;
  2. Kształtowanie charakteru: ćwiczenie cierpliwości i opanowywanie emocji;
  3. Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych;
  4. Przeciwdziałanie zniechęceniu, monotonii i nudy;
  5. Odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym;
  6. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
  7. Rozwijanie kreatywności i zaradności;
  8. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;
  9. rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
  10. działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego;
  11. wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy;
  12. wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej
  13. promocja idei wolontariatu w szkole;
  14. Diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku szkolnym
3. Zasady działania
 1. Podstawowa forma działania wolontariatu uczniowskiego to SKW, czyli szkolny klub wolontariusza;
 2. SKW musi mieć spisany i zatwierdzony (uchwałą rady pedagogicznej) regulamin;
 3. Zadania wolontariatu wynikające z działalności samorządu uczniowskiego muszą zostać wpisane w program działań samorządu;
4) Szkolny Klub Wolontariusza musi mieć swojego opiekuna (koordynatora działań);
5) Szkolny Klub Wolontariusza wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących. racjonalizowania pewnych problemów, mówienia o trudnościach i wzajemnego wzmacniania oraz wsparcia;
6) Wolontariusz nie powinien mieć mniej niż 13 lat Wszystkie osoby przed ukończonym 18 rokiem życia muszą uzyskać zgodę co najmniej jednego przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica bądź opiekuna prawnego;
7) Wolontariat prowadzony jest w ramach zajęć nadobowiązkowych w szkole i uczniowie działają pod stała opieką nauczyciela;
8) Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły odpowiada dyrektor. Jeżeli wolontariat jest organizowany przez szkołę, odpowiedzialność ponosi nauczyciel bądź opiekun prowadzący grupę na działania;
9) Podejmowanie zadań niezależnie od udziału w SKW, poza godzinami szkolnymi powoduje, że ze szkoły zdjęta jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia.
 
Organy szkoły
§ 12
 
 1. Organami szkoły są:
  1. Dyrektor Szkoły;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Samorząd Uczniowski;
  4. Rada Rodziców.
 2. Organy szkoły mają możliwość swobodnego współdziałania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych prawem.
 
 •  13
 
1. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, poprzez:
 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 2. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;
 3. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 4. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej;
 5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
 6. współpracuje z pielęgniarką lub osobami (instytucjami) sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dzieckiem;
 7. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz w organizacji praktyk pedagogicznych;
 1. wydaje decyzje w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego; Nie dotyczy to ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, w uzasadnionych przypadkach uczeń ten na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły
 1. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu na koniec szkoły;
 2. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 3. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:
  1. organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,
  2. organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
 4. Dyrektor umożliwia zamiast stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 5. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych .
2. Do właściwości rzeczowej Dyrektora Szkoły, określającej zakres jego działalności, należy w szczególności:
1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością szkoły:
a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
c) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach.
d) dopuszczanie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zwolnienie uczniów z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,
 1. w zakresie spraw organizacyjnych:
  1. przygotowywanie projektów planów pracy szkoły,
  2. opracowywanie arkusza organizacji szkoły,
  3. przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców propozycje realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne, miejsce zamieszkania uczniów, tradycje sportowe środowiska lub szkoły, możliwości kadrowe,
  4. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć.
3) w zakresie spraw finansowych:
 1. opracowywanie projektu plany finansowego szkoły;
 2. przedstawianie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej;
 3. realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosowanie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół.
4) w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:
 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły,
 2. organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 3. organizowanie i nadzorowanie sekretariatu  szkoły,
 1. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
 2. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkoły oraz prac konserwacyjno – remontowych,
 3. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkoły,
5) w zakresie spraw porządkowych oraz BHP:
 1. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,
 3. wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.
 1. Powoływanie i odwoływanie z funkcji dyrektora i wicedyrektora szkoły regulują odrębne przepisy.
 
 • 14
 
 1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły i biorą oni udział w jej zebraniach.
 2. Zebrania Rady mogą być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, z inicjatywy Rady Rodziców albo co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.
 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
4) ustalanie organizacji szkolenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły
5.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 1. nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej mają prawo wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.
3) projekt planu finansowego szkoły,
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
6. Rada pedagogiczna ponadto:
1)  przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian;
2)  ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu szkoły.
7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
8. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 
 •  15.
 
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Samorząd Uczniowski sam określa regulamin swojej działalności, o którym informuje ogół uczniów.
 1. Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i Programów swego Samorządu lub odwołania go, jeśli nie spełniałby swoich funkcji lub spełniałby je źle.
 2. Samorząd ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
5. Samorząd ma możliwość wyrażania opinii w sprawie: wniosku Dyrektora Szkoły o wprowadzenie obowiązkowego noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
 1. wzoru jednolitego stroju;
 2. programu wychowawczego szkoły;
 3. ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 1. Uczniowie mają prawo do wyboru w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 
 •  16
 
1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
2. W skład Rady Rodziców  wchodzą  przedstawiciele Klasowych Rad Rodziców, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 1. występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
 2. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktyczny szkoły;
 3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 4. opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez dyrektora szkoły;
 5. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
 6. wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
 7. zgoda na wniosek innych organów szkoły na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
 8. uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły;
 9. opiniowanie propozycji wskazujących formy realizacji godzin wychowania fizycznego.
 
 
§ 17
Zasady współpracy organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi
 
 1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem szkoły.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących życia szkolnego.
 3. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły.
 4. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego trybu:
 1. z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład  zespołu rozstrzygającego zaistniały problem;
2) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków zespołów;
 1. Spory między organami szkoły rozwiązywane są  wewnątrz szkoły na drodze polubownej
poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
 1. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
 2. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.
 3. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:
  1. konflikt dyrektor - rada pedagogiczna:
 1. spory pomiędzy dyrektorem, a rada pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej,
 2. w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”.
2) konflikt dyrektor – rada rodziców:
 1. spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach prezydium rady rodziców z udziałem dyrektora,
 2. w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego.
3) konflikt dyrektor - samorząd uczniowski:
 1. spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego.
4) konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski:
 1. spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora.
 
Organizacja szkoły
 •  18
 
 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. W szkołach, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.
 3. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.
 4. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I – VIII.
 
§ 19
 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 29 kwietnia każdego roku.
2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku.
3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się:
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3) dla poszczególnych oddziałów:
a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych,
f)  tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym  etatów przeliczeniowych;
7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych,
8)  liczbę godzin zajęć świetlicowych;
9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.    
4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
 
 • 20
 
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym okresie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych zgodnie z planem nauczania.
 2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 
§ 21
 
 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć opracowanym przez dyrektora szkoły.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć,
  o którym mowa w ust. 1.
 3. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz zajęć resocjalizacyjnych dla uczniów niedostosowanych społecznie trwa 60 minut.
 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć określonych w ust. 3
  w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
 5. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 
§ 22
 
 1. W klasach IV-VII szkoły podstawowej mogą być prowadzone zajęcia w klasach łączonych nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
 2. W klasie VIII nie łączy się zajęć edukacyjnych, oza zajęciami z wychowania fizycznego w 3. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
 
§ 23
 
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, a także koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
2. Zajęcia nadobowiązkowe są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych
3. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno– pedagogicznej dyrektor może, w porozumieniu z organem prowadzącym, zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
 
 
§ 24
 
 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
 2. Biblioteka szkolna jest szkolnym centrum dydaktyczno – informacyjnym, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek.
 3. Szczegółowe zasady funkcjonowania określa regulamin biblioteki.
 4. Biblioteka uczestniczy w realizacji podstawowych funkcji Szkoły wobec uczniów: kształcącej, informacyjnej, kulturalnej, wychowawczej, opiekuńczej.
 5. Biblioteka tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz uczy efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 6. Biblioteka szkolna:
  1. gromadzi , opracowuje, przechowuje i udostępnia książki i inne źródła informacji ,
  2. umożliwia korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczaniu ich poza bibliotekę,
  3. uczestniczy w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,
  4. wspiera nauczycieli w realizacji programów nauczania,
  5. rozbudza zainteresowania czytelnicze związane z nauką oraz indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,
  6. udostępnia zbiory biblioteczne uczniom i innym osobom na warunkach ogólnie przyjętych.
 
 
 
 
Organizacja biblioteki szkolnej
§ 25
 
 1. Wydatki biblioteki obejmują zakup zbiorów, ich konserwację, zakup sprzętu i druków bibliotecznych; wydatki na powyższe cele pokrywane są z budżetu Szkoły a uzupełniane dotacjami z innych źródeł.
 2. Biblioteka szkolna gromadzi następujące materiały:
  1. książki: wydawnictwa informatyczne, słowniki, encyklopedie, lektury wg ustalonego przez Szkołę kanonu, literaturę naukową i popularnonaukową,
  2. beletrystykę,
  3. przepisy oświatowe i szkolne,
  4. czasopisma dla nauczycieli i uczniów,
  5. nośniki elektroniczne,
  6. kasety video,
  7. inne pomoce dydaktyczne w miarę potrzeb.
 
Zadania nauczyciela bibliotekarza
§ 26
 
 1. Nauczyciel biblioteki prowadzi pracę pedagogiczną w następującym zakresie:
  1. udostępnianie zbiorów,
  2. prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej w doborze lektury, prowadzenie rozmów na temat przeczytanych książek,
  3. prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,
  4. udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,
  5. udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów.
 2. Nauczyciel biblioteki prowadzi prace organizacyjno – techniczne w następującym zakresie:
  1. gromadzenie zbiorów,
  2. ewidencje zbiorów i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. selekcję i konserwację zbiorów,
  4. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki.
  5. wdrażanie technologii informacyjnej do ewidencjonowania zbiorów, bibliotecznych, a także do efektywnego poszukiwania informacji bibliotecznych, bibliograficznych i innych,
  6. udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, a także informowanie uczniów i nauczycieli o nowych, szczególnie wartościowych książkach.
 3. Nauczyciel biblioteki rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i rozwija nawyk czytania i uczenia się poprzez:
  1. zachęcanie uczniów do korzystania z nowości wydawniczych,
  2. organizowanie wystaw (prezentacji) tematycznych, konkursów czytelniczych,
  3. rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych poprzez odpowiedni dobór lektury,
  4. organizowanie konkursów pięknego, głośnego czytania,
  5. organizowanie konkursów czytelniczych klasowych i ogólnoszkolnych,
  6. organizowanie konusów plastycznych w oparciu o przeczytane książki,
  7. organizowanie konkursów na własną twórczość literacką.
 
Współpraca biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami
§ 27
 
 1. Nauczyciel biblioteki współpracuje z uczniami, poprzez umożliwianie im korzystania z prawa do:
  1. bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki;
  2. uzyskania porad czytelniczych;
  3. uczestnictwa w lekcjach bibliotecznych, konkursach, oglądania wystaw;
  4. wypożyczenia książek zgodnie z regulaminem biblioteki;
  5. prośby o prolongowanie książek;
  6. rozwijania swoich zainteresowań czytelniczych, umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, korzystania z księgozbioru podręcznego;
  7. wyjaśniania z bibliotekarzem wszelkich problemów dotyczących wypożyczania książek.
 2. Obowiązki uczniów:
  1. dbanie o wypożyczone książki,
  2. zapoznanie się z regulaminem biblioteki,
  3. przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie biblioteki.
 
§ 28
 
1.  Nauczyciel biblioteki współpracuje z nauczycielami, a współpraca ta dotyczy w szczególności:
 1. umawiania się na lekcje biblioteczne,
 2. zapisywania nowych uczniów do biblioteki,
 3. udzielania wychowawcom, polonistom, informacji dotyczących stanu czytelnictwa, posiadanych lektur,
 4. konsultowania ewentualnych zakupów książek i czasopism,
 5. informowania nauczycieli i uczniów o ich prawach i obowiązkach,
 6. zapoznania z regulaminem biblioteki.
2. Obowiązki nauczycieli i wychowawców:
 1. uświadamianie uczniom konieczności przestrzegania Regulaminu biblioteki,
 2. pomoc w egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeń za książki zniszczone i zagubione,
 3. współpraca z bibliotekarzem w rozbudzaniu potrzeby czytania,
 4. współudział w realizacji lekcji bibliotecznych,
 5. znajomość zawartości zbiorów biblioteki dotyczących nauczanego przedmiotu,
 6. współudział w tworzeniu warsztatu informacyjnego.
 
Współpraca z innymi bibliotekami
§ 29
 
1. Biblioteka prowadzi współpracę z innymi bibliotekami i instytucjami upowszechniania kultury. Współpraca ta obejmuje:
1) wymianę informacji, doświadczeń (dotyczących działalności bibliotek, szkoleń i innych spraw) z różnymi bibliotekami;
 1. wymianę czy przekazywanie książek, czasopism, materiałów audiowizualnych;
 2. organizowanie konkursów międzybibliotecznych, branie udziału w konkursach międzybibliotecznych;
 3. podejmowanie wspólnych inicjatyw dotyczących promowania czytelnictwa;
 4. korespondencję, komunikację z rozmaitymi instytucjami upowszechniającymi kulturę, która w szczególności dotyczy pozyskiwania zbiorów, informacji i innych ważnych dla biblioteki spraw.
 
Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi
§ 30
 
 1.  Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
 2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu.
4. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:
 1. uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;
 2. w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej jednostce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty
5. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których mowa w art. 22ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.
7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły.
 
§ 31
Świetlica szkolna
 
 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, czas odjazdu autobusu PKS,  
 2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.
 3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 5. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez dyrektora Szkoły.
 6. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie wniosku rodziców/prawnych opiekunów kierowane do dyrektora szkoły w terminie do 14 września.
 7. Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę środków finansowych na jej działalność.
 8. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły w zależności od możliwości szkoły.
 9. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio  po zajęciach dydaktycznych.
 10.  Do zadań świetlicy należy:
 1. wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
 2. umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;
 3. upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;
 4. przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;
 5. rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 6. wyrabianie u uczniów samodzielności;
 7. stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze;
 8.  przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji;
 9. Opieka nad uczniami dojeżdżającymi autobusem PKS
 10. Kształtowanie kultury zachowania się podczas przejazdu autobusem w drodze do i ze szkoły
11. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:
 1. zajęć specjalistycznych,
 2. zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów,
 3. zajęć utrwalających wiedzę,
 4. gier i zabaw rozwijających;
 5.  zajęć sportowych.
  1. Świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego i profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć.
  2. Świetlica jest organizowana, gdy z uczniów potrzebujących stałej formy opieki można utworzyć nie mniej niż jedną grupę wychowawczą.
  3. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
  4. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.
  5. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
  6. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.
  7. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy.
  8. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców osobiście lub przez osoby upoważnione.
  9. W przypadku złożenia przez rodziców oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.
  10. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.
  11. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 
§ 32
 
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie.
 2. szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kosztowne rzeczy przynoszone przez uczniów;
 3. uczniowie są zapoznawani z planem ewakuacji, a w trakcie swojej nauki uczestniczą w próbie ewakuacji;
3. Monitoringiem objęto wejście do szkoły, boisko, plac zabaw i cały teren przyszkolny,. Rozmieszczenie kamer zostało zweryfikowane pod kątem poszanowania prywatności i intymności uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły
4. Zarejestrowany materiał przechowywany jest na twardym dysku rejestratora przez 30 dni.
5. Materiał zarejestrowany w szkolnym systemie monitoringu CCTV może być przekazany na żądanie Policji w prowadzonych postępowaniach.
6. Zarejestrowane sytuacje mogą być również wykorzystane do udowodnienia niewłaściwego zachowania się ucznia i obniżenia oceny za zachowanie przy czym prawo do wglądu do zarejestrowanego zdarzenia mają rodzice/opiekunowie prawni ucznia wobec którego stwierdzono w/w zachowanie wymienione w punkcie d, .
7. Za prawidłowe funkcjonowanie monitoringu odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
8. Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w czasie wszelkich form działalności dydaktyczno-wychowawczej, przerw międzylekcyjnych, w czasie oczekiwania uczniów na rozpoczęcie lekcji oraz po ich zakończeniu, w czasie różnorodnych imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę.
9. Wyznaczony nauczyciel do opieki nad uczniami dojeżdżąjącymi autobusem PKS ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły
10. Nauczyciel, o którym mowa w p-kcie 9 przestrzega regulaminu opieki nad uczniami dowożonymi autobusem PKS, zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły,3
§ 33
 
1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 
 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 34
 
 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na podstawie odrębnych przepisów. Statut prawny pracowników niebędących nauczycielami określają przepisy o pracownikach samorządowych.
 2. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych bezpośrednio z uczniami w szkole może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 
 
§ 35
 
1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad poszczególnymi oddziałami wychowawcy.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, w miarę możliwości organizacyjnych szkoły, wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 
§ 36
Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów
 
1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno–pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:
1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności/zdolności uczniów;
2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;
3)  zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy.
4) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;
5) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno–pedagogicznej opowiada za złożenie wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;
6) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej;
7)  monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;
8)  informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno– pedagogicznej i postępach ucznia;
9 )  angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;
10) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w statucie szkoły;
11) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych oraz dokonania ewaluacji typu „in - term” – w trakcie i ewaluacji „in - post ” – na zakończenie;
12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.
2.Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4) udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami;
5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
7)  pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
8)  utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
9)  rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez
wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału
12) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;
13) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
14) współpracę z pielęgniarką , rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
15) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.
3. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest w szczególności:
 1. opieka nad oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego;
 2. planowanie i realizacja programu wychowawczego we współpracy z nauczycielami uczącymi w oddziale, w porozumieniu z rodzicami uczniów;
 3. współpraca z nauczycielami uczącymi w jego klasie;
 4. prowadzenie analizy rozwoju uczniów i postępów w nauce;
 5. inicjowanie pomocy w rozwoju indywidualnym uczniów;
 6. zapobieganie przejawom demoralizacji;
 7. czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego wychowanków;
 8. organizacja pomocy materialnej;
 9. współpraca z dyrektorem oraz instytucjami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb, uzdolnień uczniów, rozwiązywaniu trudności, a także organizowania odpowiedniej formy tej pomocy;
10) współpraca z rodzicami, dla których organizuje spotkania, w terminach wyznaczonych przez dyrektora szkoły oraz według potrzeb.
 
 •  37
 
1. Każdy nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i innych instytucji oświatowych i naukowych.
2. Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego, informuje nauczycieli o instytucjach udzielających pomocy wskazanej w ust. 1 i formach ich działania.
3. Szkoła może przyjmować na praktyki pedagogiczne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 
 • 38
 
Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze oraz następujące zespoły przedmiotowe:
 1. zespół nauczycieli OP-III
 2. Zespół nauczycieli klas I-VIII;
 3. zespół wychowawczy;
 4. zespoły ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 5. Zespoły roboczo/zadaniowe
 
 • 39
 
1. Zespoły  działają według następujących zasad:
 1. przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor szkoły na wniosek zespołu,
 2. do chwili wyboru funkcję tę pełni dyrektor szkoły lub w zastępstwie najstarszy stażem nauczyciel w zespole;
 3. przewodniczącym zespołu może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany;
 4. kadencja przewodniczącego trwa jeden rok;
 5. członkowie zespołu wybierają przewodniczącego do 20 września w nowym roku szkolnym;
 6. przewodniczący zespołu opracowuje harmonogram prac zespołu na dany rok szkolny.
2. Cele i zadania zespołu:
 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów ich realizacji i korelacji treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
 2. opracowanie sposobów badania jakości pracy szkoły
 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,
 4. konsultowanie rozkładów materiału;
 5. prowadzenie lekcji otwartych i ich omawianie;
6) przygotowanie sprawdzianów;
7) wymianę doświadczeń;
8) współdziałanie w organizowaniu klasopracowni,
9)wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole innowacji pedagogicznych;
 1. opiniowanie programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole;
 2. podjęcie współpracy w ramach realizacji projektu edukacyjnego
 3. opracowanie analizy ilościowej i jakościowej wyników egzaminów próbnych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.
3. Dokumentacja zespołu przedmiotowego powinna zawierać między innymi:
 1. protokoły z zebrań;
 2. dokumenty dotyczące mierzenia jakości nauczania;
 3. konspekty lekcji otwartych;
 4. ocena lekcji otwartych przez dyrektora i nauczycieli.
 
§ 40
 
1. Zespół wychowawczy działa według następujących zasad:
 1. zespół wychowawczy powołuje dyrektor szkoły;
 2. przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor szkoły na wniosek zespołu, do chwili wyboru funkcję tę pełni dyrektor szkoły lub w zastępstwie najstarszy stażem nauczyciel mianowany lub dyplomowany;
 3. przewodniczącym zespołu może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany;
 4. pracą zespołu kieruje przewodniczący
 1. kadencja przewodniczącego trwa do odwołania;
 2.  zebrania zespołu są protokołowane;
 3. dokumentacja zespołu powinna być przechowywana przez przewodniczącego zespołu.
2. Cele i zadania zespołu wychowawczego:
 1. analizowanie sytuacji wychowawczej i dydaktycznej w szkole, biorąc pod uwagę uczniów z trudnościami wychowawczymi, dydaktycznymi, rodzinnymi i innymi problemowo;
 2. koordynacja działań wychowawców z nauczycielami w celu uzgodnienia działań wychowawczych i/lub dydaktycznych wobec uczniów zagrożonych dydaktycznie, wychowawczo lub/i innych problemowo;
 3. analizowanie na wniosek pedagoga, wychowawcy, bądź nauczyciela trudnej sytuacji ucznia, podejmowanie odpowiednich działań;
 1. Zebrania zespołu wychowawczego przeprowadzane są dla uczniów z trudnościami wychowawczymi, dydaktycznymi innymi problemowo:
  1. o skierowaniu ucznia na zespół wychowawczy decyduje wychowawca klasy w konsultacji z przewodniczącym zespołu;
  2. podczas zespołu obecni są:
 1. dyrektor szkoły ;
 2. przewodniczący zespołu wychowawczego;
 1. wychowawca klasy;
 2. nauczyciele mający szczególne trudności wychowawcze, dydaktyczne czy inne problemy z danym uczniem;
f)  uczeń skierowany na zespół wychowawczy;
g) rodzice bądź opiekunowie ucznia;
 1. obrady zespołu protokołuje wyznaczony nauczyciel;
 2. za dokumenty zespołu wychowawczego i ich przechowywanie odpowiada przewodniczący
 1. W przypadku pozbawienia ucznia objętego zespołem wychowawczym praw nie może on:
 1. reprezentować szkoły na zewnątrz (konkursy, olimpiady, turnieje, zawody sportowe);
 2. brać udział w imprezach klasowych i szkolnych;
 3. pełnić funkcję reprezentanta w społeczności klasowej i szkolnej;
 4. wychowawcy są odpowiedzialni za przestrzeganie przez ucznia realizacji pozbawienia praw ucznia.
6. Cele i zadania zespołów nauczycielskich :
1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
2) przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz materiałów ćwiczeniowych;
 1. wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów;
 2. wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania wyników nauczania;
 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla początkujących nauczycieli;
 4. wymiana doświadczeń;
 5. przygotowywanie i opracowywanie oraz opiniowanie innowacji i eksperymentów,
 6. opracowywanie raportu o wynikach egzaminu i sprawdzianu.
7. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora.
8. W szkole mogą także działać inne zespoły wynikające z organizacji pracy w danym roku szkolnym bądź wynikające z konieczności wykonania określonych na dany rok zadań tzw. zespoły problemowo-zdaniowe powoływane w razie potrzeby przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.
 
 • 41
 
W szkole może być zatrudniony pedagog,
 
§ 43
 
Do zadań pedagoga należy:
 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 2. określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 5. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego, o których mowa w odrębnych przepisach
 6. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów,
6) rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 
 
 •  44
Formy pomocy
 
Uczniowi z przyczyn rodzinnych, rozwojowych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie Szkoła zobligowana jest świadczyć formy opieki i pomocy uczniom:
 1. pomoc materialna;
 2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
 3. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 4. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności
  w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności.
 
§ 45
Pomoc materialna
 
 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel.
 2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.
 3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).
 4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak
  i motywacyjnym.
 
§ 46
Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom
 
1.  Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej:
1)  zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci,
2)  zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin,
3)  sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych,
4)  informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.
2.  W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła nawiązuje współpracę z:
1)  inspektorem ds. nieletnich;
2)  kuratorem sądowym;
3)  Policyjną Izbą Dziecka;
4)  Pogotowiem Opiekuńczym;
5)  Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami Poprawczymi;
6)  innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.
 
 
 
§ 47
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 
 1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
 4. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogiczne
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wynikających w szczególności;
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania i emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia:
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
4) zajęć specjalistycznych:
 1. korekcyjno-kompensacyjnych
 2. logopedycznych
 3. innych zajęć o charakterze terapeutycznym
 4. rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu -
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia:
a) są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich odpowiednio zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych,
b) obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem
7) warsztatów;
8) porad i konsultacji.
10. Godzina zajęć trwa 45 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.
11. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
12. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć
13. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
 1. rodzicami uczniów;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. innymi szkołami i placówkami;
 5. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
 1. ucznia;
 2. rodziców ucznia;
 3. Dyrektora szkoły;
 4. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
 5. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
 6. pielęgniarki szkolnej;
 7. pomocy nauczyciela;
 8. Poradni;
 9. pracownika socjalnego;
 10. asystenta rodziny;
 11. kuratora sądowego;
 12. asystenta nauczyciela;
 13. organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 
 
 • 48
 
 1. W szkole może być powołany Rzecznik Praw Ucznia, by wspomagać przestrzeganie praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły.
 2. Rzecznik Praw Ucznia jest powołany na drodze ogólnoszkolnych i demokratycznych wyborów. Organizacją wyborów Rzecznika zajmuje się Samorząd Uczniowski.
 3. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa dwa lata, może być wielokrotna.
 4. Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany:
 1. na wniosek Samorządu Uczniowskiego,
 2. na wniosek samego Rzecznika.
4 .Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:
 1. propagowanie praw ucznia i dziecka,
 2. współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia,
3)  zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole.
 1. Rzecznik podejmuje działania na wniosek ucznia, rodziców, opiekunów prawnych i wychowawcy.
 2. .Jeżeli interwencje i mediacje Rzecznika w określonym przypadku naruszania praw ucznia nie przynoszą efektu, Rzecznik zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły. Zgromadzone przez Rzecznika Praw Ucznia informacje dotyczące każdego zgłoszonego przypadku naruszania praw ucznia w szkole są poufne.
 
 
 • 49
Opiekę zdrowotną w szkole sprawuje NZZ MEDICUS” w Gostyninie
 
 • 50
 
Obowiązkiem wszystkich pracowników szkoły jest:
 1. reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa,
 2. zwracanie uwagi i reagowanie na osoby postronne przebywające na terenie szkoły,
 3. powiadamianie Dyrekcji Szkoły o wszelkich zauważonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
 
Uczniowie
 • 51
 
 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 4. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 3, jeżeli dziecko:
 1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 1. Rekrutacja odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu.
§ 52
 
1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych przyjmuje się: z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców; na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
2.. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do oddziałów  klas pierwszych szkoły podstawowej.
 
§ 53
 
Uczeń ma prawo do:
 1. zapoznania się z programami nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych na lekcjach wprowadzających oraz funkcjonowania biblioteki szkolnej,
 2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie własnej godności,
 3. korzystania z różnych form pomocy materialnej,
 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno -wychowawczym,
 5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad,
 1. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania,
 2. powiadamiania ich o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
 3. pomocy w przypadku trudności w nauce,
 4. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 5. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, stołówki szkolnej, świetlicy, hali sportowej,
 6. korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
 7. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
 8. w organizacjach działających w szkole.
 
§ 54
 
Kategorycznie zabrania się uczniom i osobom postronnym wnoszenia na teren szkoły używek, substancji szkodliwych oraz niebezpiecznych przedmiotów.
 
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia
§ 55
1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału.
2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.
3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia , grupę uczniów bądź za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.
4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.
5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.
6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.
8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano skargę.
11.  Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.
 
§ 56
 
1. Uczeń ma obowiązek
1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie, obowiązujących regulaminach i innych dokumentach dotyczących życia szkoły, w tym zasad przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z przyjętymi w szkole procedurami;
 1. godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię;
 2. uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności;
 3. aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, w życiu szkoły, regularnie uczęszczać i nie spóźniać się na lekcje, a każdorazową nieobecność spowodowaną chorobą lub inną ważną przyczyną usprawiedliwić u wychowawcy niezwłocznie po powrocie do szkoły, na podstawie pisemnego usprawiedliwienia rodziców lub zaświadczenia lekarskiego,
 4. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 5. dbać o kulturę słowa w szkole i poza szkołą, by sposób bycia nie naruszał godności własnej i godności innych;
 6. nosić odpowiedni strój szkolny;
 7. nosić strój galowy (biała koszula, czarne lub granatowe spodnie/spódnica) na wszystkie uroczystości szkolne;
 8. nosić w dni powszednie odpowiedni strój (stonowana kolorystyka, odpowiednia długość;
 9. dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych, uczeń zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody;
 10. zmieniać obuwie;
 11. chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny; na terenie szkoły obowiązuje uczniów bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, rozprowadzania i używania środków odurzających;
 12. okazywać szacunek każdemu człowiekowi, postępować uczciwie, zdecydowanie reagować na zło;
 13. rozstrzygać spory na zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania norm;
 14. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;
 15. bezwzględnie przestrzegać obowiązującego w szkole zakazu używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (np. odtwarzaczy MP3, MP4, aparatów fotograficznych, kamer itp.) na zajęciach edukacyjnych; uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania w/w urządzeń; w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą nauczyciela, uczeń może używać w/w urządzeń podczas zajęć edukacyjnych jako pomocy dydaktycznych. W przypadku naruszenia przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, sprzęt zostaje zatrzymany w depozycie. Telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne mogą być odebrane przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 
Tryb odwoławczy w przypadku nieprzestrzegania praw ucznia
§ 57.
 
1.W przypadku stwierdzenia przez ucznia naruszenia praw wynikających ze statutu i obowiązujących w szkole regulaminów może on w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia złożyć skargę w ustną lub pisemną:
 1. wychowawcy klasy (lub innego nauczyciela);
 2. rzecznika praw ucznia, jeśli został powołany.
2.Wyżej wymienione organy badają skargę dotyczącą naruszenia praw i starają się rozwiązać zgłoszony problem lub konflikt w możliwie najkrótszym czasie, nie dłużej niż w ciągu 2 tygodni od chwili jego wpłynięcia skargi. Jeżeli powyższe organy uznają, że naruszenie praw było rażące lub nie mają możliwości ich rozwiązania – przekazują na piśmie skargę Dyrektorowi Szkoły. Dyrektor bada skargę i stara się rozwiązać zgłoszony problem w możliwie najkrótszym czasie, nie dłużej jednak niż w ciągu 2 tygodni od chwili wpłynięcia skargi.
 1. Zgłoszone problemy i konflikty organy upoważnione do ich rozpatrywania będą starały się rozwiązać w pierwszej kolejności polubownie.
 
 
 
 
 
 
 • 58
Nagrody i wyróżnienia
 
 
1.Wyróżnia się następujące nagrody i wyróżnienia:
 1. pochwała w obecności uczniów klasy przez nauczyciela lub wychowawcę;
 2. wyróżnienie na uroczystości szkolnej lub apelu przez dyrektora w obecności społeczności szkolnej;
 3. list pochwalny dla ucznia za bardzo dobre wyniki w nauce i najwyższe oceny z zachowania oraz list gratulacyjny dla rodziców ucznia,
 4. nagroda za szczególne osiągnięcia ucznia w konkursach wiedzy artystycznych i sportowych oraz promocji szkoły.
 5. Nagroda Dyrektora szkoły w postaci dyplomu dla ucznia, który wykazał się 100% frekwencją.
2. Nagrody mogą być przyznawane dla:
 1. laureatów konkursów przedmiotowych, olimpiad i innych eliminacji powiatowych i wojewódzkich, ogólnopolskich
 2. uczniów przejawiających wybitne osiągnięcia z danego przedmiotu, według kryteriów opracowanych przez nauczyciela przedmiotu,
 3. reprezentujących szkołę na zewnątrz,
 4. aktywnych na forum szkoły lub w środowisku lokalnym,
 5. udzielających się społecznie,
 6. dla najlepszych absolwentów, którzy osiągną średnią 5,0 zachowanie wzorowe oraz udzielają się społecznie otrzymują „ złotą tarczę”.
3.Nagroda dyrektora szkoły przyznawana jest dla najlepszego absolwenta.
 1. decyzję o przyznaniu nagród książkowych i innych podejmuje Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym.
 
 • 59
Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody
 
 1. Istnieje możliwość odwołania się od nagrody bezpośrednio do Dyrektora Szkoły lub za pośrednictwem wychowawcy klasy, w trybie do 7 dni od daty jej przyznaniu.
2. Odwołanie od przyznanej nagrody polega na złożeniu wyczerpujących, pisemnych wyjaśnień oraz prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy.
3. Dyrektor szkoły do 7 dni od daty wpływu rozpatruje odwołanie.
4. O podjętej decyzji informuje zainteresowanego w formie pisemnej.
5. Podjęta przez dyrektora szkoły decyzja jest ostateczną.
 
 • 60
 
1. Za złe zachowanie uczeń może być ukarany:
 1. upomnieniem (wychowawcy klasowego,  dyrektora ,
 2. udziałem w posiedzeniu Zespołu Wychowawczego Szkoły,
 3. zawieszeniem w prawach ucznia,
 4. naganą Dyrektora Szkoły,
 5. przeniesieniem do innej szkoły.
2. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej; dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem go do innej szkoły za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, chyba że uczeń ukończył 18 lat – wówczas uchwałą Rady Pedagogicznej można go skreślić z listy uczniów szkoły.
3. Warunki usunięcia ucznia ze szkoły z przeniesieniem do innej jednostki:
 1. Dokumenty niezbędne do zastosowania kary:
  1. zgoda Kuratora Oświaty w Warszawie, Delegatury w Płocku, na przeniesienie ucznia do innej szkoły), po zgłoszeniu wniosku przez dyrektora,
  2. opinia Rady Pedagogicznej,
  3. opinia zespołu wychowawczego,
2) Przypadki uzasadniające przeniesienia ucznia do innej szkoły – usunięcie go ze szkoły:
a) zachowania przestępcze (kradzież, wymuszania, wandalizm, itp.),
b) zachowania agresywne skierowane na otoczenie (np.: pobicia, szantaż, itp.),
c) nadużywanie środków odurzających (narkomania, toksykomania, alkohol),palenie tytoniu,
d) notoryczne ucieczki ze szkoły i absencja na lekcjach,
e) systematyczne zachowania społeczne (silne dążenie do szkodzenia innym, brak wrażliwości moralnej, okrucieństwo, stosowanie przemocy, nie przystosowanie do wymogów szkoły),
f)  systematyczne nieprzestrzeganie dyscypliny szkoły,
h) uporczywe uchylanie się ucznia od wypełniania obowiązków szkolnych.
3) Przeprowadzenie  wywiadu  środowiskowego  mającego  na  celu  rozpoznanie  stosunków wewnątrzrodzinnych  i  udzielaniu  porady  wychowawczej.  Wywiad  może  przeprowadzić wychowawca sam, z pedagogiem szkoły lub z innymi nauczycielami.
4) Uczeń może być skreślony z listy uczniów uchwałą rady pedagogicznej w przypadku ukończenia 18 roku życia i nie kontynuowania obowiązku szkolnego.
4. W przypadku sześciokrotnego braku obuwia na zmianę uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy klasy w dzienniku elektronicznym.
5. Uczeń ukarany może w ciągu 7 dni od chwili ukarania złożyć pisemne odwołanie do dyrektora szkoły, który w ciągu 7dni od chwili wpłynięcia odwołania i po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Ucznia podejmuje ostateczną decyzję o ukaraniu.
 
§ 61
 
W szkole nie można stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia.
 
 • 62
 
1. Podczas pobytu w szkole, wszyscy nauczyciele i pozostali pracownicy zapewniają każdemu uczniowi bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
2. Otoczenie ucznia opieką w czasie zajęć i podczas przerw międzylekcyjnych.
nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów
 1. w czasie przerw międzylekcyjnych według ustalonego harmonogramu w sposób czynny;
 2. o udostępnieniu uczniom terenu przed szkołą podczas przerw międzylekcyjnych decyduje nauczyciel pełniący dyżur biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne;
 3. uczniom nie wolno oddalać się z terenu szkoły poza część szkolną pod rygorem ukarania w myśl niniejszego Statutu;
 4. w przypadkach nagminnego uciekania uczniów poza teren szkolny Dyrektor stosuje kary,
3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo:
 1. w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek.
 2. podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora o każdym wypadku mającym miejsce podczas powyższych zajęć. Wycieczki szkolne organizowane są i rozliczane zgodnie z odrębnymi przepisami;
 3. podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami;
 
Rodzice
§ 63
 
Rodzice maja prawo do:
 1. zapoznania się z zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi Szkoły oraz dokumentów zewnątrz i wewnątrzszkolnych, które realizuje lub w oparciu o które pracuje Szkoła;
 2. uzyskania pełnej, obiektywnej informacji na temat ucznia, jego osobowości, postępów w nauce oraz wnikliwej analizy przyczyn niepowodzeń;
 3. znajomości Wewnątrzszkolnego Oceniania;
 1. znajomości Programu wychowawczo-profilaktycznego;
 2.  znajomości Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, zgłaszania wniosków i propozycji do Rady Pedagogicznej;
 3. uzyskania informacji o grożącej uczniowi śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej, o możliwości zdawania egzaminów sprawdzających; klasyfikacyjnych i poprawkowych;
7) uzyskiwania porad na temat predyspozycji i szczególnych uzdolnień dziecka oraz proponowanego kierunku dalszego kształcenia;
8) wyrażania opinii o pracy Szkoły oraz czynnego uczestnictwa w organizowaniu życia placówki;
9)zapewnienia ich dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 
Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki
 • 64
 
 1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów i rodziców oraz wywiadówki.
 3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.
 4. Rodzice uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w innym terminie.
 5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i szkole (Wychowawca oddziału opracowuje - w oparciu o „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły - klasowy plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami);
  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (Wychowawca oddziału zapoznaje rodziców na pierwszej wywiadówce każdego roku szkolnego z programem wychowawczo-profilaktycznym, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania);
  3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce:
   1. na wywiadówkach,
   2. podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,
   3. w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką;
  4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
  5. udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;
  6. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.
 1. Rodzice ponoszą pełną finansowo - prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia szkolnego wyrządzone przez ich dzieci. Sposób naprawy wyrządzonych szkód ustala Dyrektor w porozumieniu z osobami zainteresowanymi.
 
 
§ 65
 
Rodzice mają obowiązek:
 1. zapewnienia systematycznej realizacji przez ich dzieci obowiązku szkolnego;
 2. wspierania procesu nauczania i wychowania;
 3. udzielania w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkole;
 4. ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz zniszczenia celowo wyrządzone oraz dokonane przez ich dzieci na terenie szkoły i poza nią.
 
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
 • 66
 
Ocenianie
 
 1. Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  2. zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
  1. wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
  2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.                       
 2. Ocenianie uczniów ma na celu:
 1. informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 4. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 5. umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 6. udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
  i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 
 
§ 67
Informowanie rodziców na początku roku
 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
 1. wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych;
 1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania.
 
§ 68
Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć
 
 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:
  1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
  2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;
  3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
  4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
  5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 5. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 6. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 7, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 
§ 69
Uzasadnianie oceny i wgląd do prac
 
 1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:
  1. bieżące;
  2. klasyfikacyjne:
   1.  śródroczne i roczne,
   2. końcowe.
 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 3. Na wniosek ucznia lub rodziców sprawdzona, oceniona i omówiona praca kontrolna lub inna krótka forma kontroli oceniania ucznia zostanie udostępniona rodzicom podczas dni otwartych i zebrań.
 1. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
  1. odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;
  2. przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
  3. wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć;
 2. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza:
  1. I półrocze trwa od pierwszego dnia roku szkolnego do ostatniego dnia 31 stycznia
  2. II półrocze trwa od pierwszego dnia po feriach zimowych do ostatniego dnia nauki przed feriami letnimi;
  3. czas trwania poszczególnego półrocza może ulec zmianie po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną;
 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.
 2. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja  dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom:
  1. udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektor szkoły, który należy złożyć w sekretariacie szkoły w każdym czasie w godzinach pracy sekretariatu;
 1. dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. Dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności dyrektora szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora szkoły nauczyciela;
 2. udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego odbywa się nie później niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie szkoły
§ 70
Ocenianie bieżące
 
1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi  dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
2. Oceny bieżące ustala się według skali:
1) celujący (6)
2) bardzo dobry (5)
3) dobry (4)
4) dostateczny (3)
5) dopuszczający (2)
6) niedostateczny (1)
3. Przy zapisywaniu ocen bieżących wyrażonych stopniem, dopuszcza się stosowanie plusów i minusów:
W przypadku prac klasowych, sprawdzianów lub kartkówek przyjmuje się skalę procentową (punkty przeliczone na procenty) przeliczoną na stopnie wg kryteriów:
 
od 0% do 34% (0% - 25% dla uczniów mających trudności w nauce) niedostateczny
35% do 49% - dopuszczający
50% do 69% - dostateczny
70% do 89% - dobry
90% do 99% - bardzo dobry
100%  lub dodatkowe zadanie - celujący
 
 1. . Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
 1. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
7. Postulaty szkolnego systemu oceniania:
1) należy oceniać pracę i postępy ucznia,
2) wskazywać uczniowi to, co osiągnął, co potrafi i nad czym jeszcze powinien pracować;
3) należy informować ucznia i jego rodziców o aktywności, postępach, trudnościach uzdolnieniach;
4) oceny powinny opierać się na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom;
5) uczeń powinien aktywnie uczestniczyć w procesie oceniania (samooceniania);
6) ocena jest uczciwą i pomocną dla ucznia informacją zwrotną.
8. Zasady organizacji prac klasowych (sprawdzianów):
1) w danym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa, a w tygodniu nie więcej niż trzy,
2) w przypadku przełożenia zapowiedzianej pracy pisemnej na prośbę uczniów pkt. 1 nie ma zastosowania,
3) prace klasowe i sprawdziany obejmujące materiał większy niż trzy jednostki/tematy lekcyjne, powinny
być zapowiadane minimum z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika,
 1. krótkie sprawdziany, obejmujące zakres materiału ostatnich trzech lekcji mogą odbywać się na każdej lekcji
bez zapowiadania (czas trwa do 15 minut),
5) nie należy przeprowadzać sprawdzianów i prac klasowych w pierwszym dniu po feriach i przerwach świątecznych,
6) każdego roku prace klasowe i sprawdziany przechowywane są do 31 sierpnia danego roku szkolnego,
7) jeżeli uczeń z przyczyn losowych był nieobecny na pracy klasowej, ma obowiązek ją napisać
a) w przypadku jednodniowej nieobecności  uczeń jest zobowiązany zaliczyć pracę na najbliższych zajęciach
lekcyjnych lub dodatkowych, jeśli nauczyciel nie wyznaczy innego terminu,
 1. w przypadku kilkudniowej nieobecności uczeń jest zobowiązany zaliczyć pracę w terminie wyznaczonym
przez nauczyciela, nie później niż dwa tygodnie od powrotu do szkoły,
 1. W przypadku niedopełnienia przez ucznia obowiązku zaliczenia pracy pisemnej lub w przypadku ucieczki z
zapowiedzianej pracy klasowej czy sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
8) uczeń ma prawo poprawiać ocenę z pracy klasowej w terminie ustalonym z nauczycielem. Obie oceny wpisywane są do dziennika.
9) tylko w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na poprawie sprawdzianu ma on możliwość
ustalenia dodatkowego terminu z nauczycielem danego przedmiotu,
 1. Uczeń ma prawo do usprawiedliwienia nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych (brak pracy domowej lub zeszytu, nieznajomość materiału z ostatnich lekcji):
1) 1 raz w półroczu – przy 1 lub 2 godzinach tygodniowo z danego przedmiotu,
2) 2 razy w półroczu – przy 3 lub 4 godzinach tygodniowo z danego przedmiotu,
3)3 razy w półroczu – przy 5 lub większej ilości godzin tygodniowo z danego przedmiotu.
Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji nie zwalnia z zapowiedzianych wcześniej prac pisemnych.
 1. Ucznia nie można ocenić na zajęciach, jeżeli był nieobecny w szkole  z umotywowanych przyczyn (zawody sportowe, wycieczki, choroba ucznia) w dniu poprzednim. Powyższe nie dotyczy dla  zapowiedzianych form kontroli. Jeśli zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i wycieczki kończą się nie później niż zajęcia lekcyjne uczeń powinien uzupełnić braki w zeszycie i odrobić pracę domową.
 
 1.  Ocenianie bieżące w klasach I-III ustala się w stopniach według skali:
 
 1. stopień celujący – 6,
 2. stopień bardzo dobry – 5,
 3. stopień dobry – 4,
 4. stopień dostateczny –3,
 5. stopień niedostateczny –2.
 
15.   Ustala się  kryteria ocen dla uczniów klas I-III:
 
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 
 1. posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie
 2. wykonuje prace, bez  pomocy nauczyciela
 3. wypowiada się na podany temat z pełną ekspresja, swobodą, stosując bogaty zasób słów
 4. proponuje rozwiązania nietypowe
 5. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych
f) pomaga nauczycielowi w przygotowaniu zajęć
g) bierze udział w konkursach i zawodach  klasowych, szkolnych, pozaszkolnych.
 
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) wykonuje prace bez pomocy nauczyciela
b) jego prace są bezbłędne,
c) posiada wiedzę i umiejętności przewidziane programem danej klasy
d) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami
 
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) posiada niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania w danej klasie
b) wymaga podpowiedzi i uzupełnień nauczyciela
c) jego prace mogą zawierać drobne błędy
 
 
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) posiada dość istotne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania w danej klasie
b) jego prace, wypowiedzi są błędne, ubogie w szczegóły i wykonuje je tylko z pomocą nauczyciela
 
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 
a) nie opanował wiadomości umiejętności określonych programem danej klasy
b) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela
16. Szczegółowe kryteria określają nauczyciele poszczególnych Edukacji
17.  Kryteria ocen dla uczniów klas IV-VIII są następujące:
 
 Stopień celujący  otrzymuje uczeń, który:
 
 1. Posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie,
 2. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy,
 3. Proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
 4. Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, tematycznych, zawodach lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
 
 
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 
 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
 
 
stopień dobry otrzymuje uczeń, który
 
 1. nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,
 2. poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, popełniając sporadycznie błędy.
 
stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,
 2. wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.
 
 
 
stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 1. ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale te braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
 2. wykonuje z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności,
 
stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu,
 2. nie jest w stanie wykonać / rozwiązać / zadań o niewielkim stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.
 
 
 
 
Klasyfikacja śródroczna i roczna
 
1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze)
2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w tym tygodniu miesiąca stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe ogłoszone przez MEN na dany rok szkolny.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli danych zajęć w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie rady pedagogicznej, na którym rada pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej.
4.  Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. W klasach I –III jest to ocena opisowa.
 1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.
8. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo najwyższej;
2)  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziale klas programowo niższych;
3)  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo najwyższej.
9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje
się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
10. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
11. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do oddziału
klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.
 1. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 2. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  są ocenami opisowymi.
 3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii
nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.
 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi
lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości
stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych
najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
15. Ustala się następujące zasady i kryteria oceny zachowania:
 1. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę własne obserwacje dotyczące funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, frekwencję i uwagi zawarte w dzienniku elektronicznym, opinie nauczycieli, uwagi innych pracowników szkoły, opinię klasy i ocenianego ucznia.
2) Ocenę z zachowania ustala się według następujących zasad:
a) ocena dobra stanowi punkt wyjścia dla pozostałych ocen
b) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość z następujących kryteriów:
16. Wywiązuje się z obowiązków szkolnych:
1) regularnie uczęszcza na obowiązkowe zajęcia lekcyjne i nie spóźnia się
2) nie opuszcza terenu szkoły w czasie trwania zajęć
3) bierze aktywny udział w lekcjach
4) systematycznie przygotowuje się do lekcji, posiada zeszyt przedmiotowy, podręczniki, przybory, strój i obuwie na zajęcia wychowania fizycznego
5) zmienia obuwie i dba o schludny wygląd (nosi odpowiedni strój szkolny o stonowanej kolorystyce pozbawiony obraźliwych, rasistowskich lub świadczących o przynależności do różnych subkultur napisów  lub znaków graficznych, niefarbowane włosy, niemalowane paznokcie, brak ozdób zagrażających bezpieczeństwu i niestosownego makijażu), a w Dni Galowe (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz inne ogłoszone przez dyrektora szkoły) ma strój galowy
6) w ustalonym przez wychowawcę terminie oddaje wszelkie dokumenty przekazane do podpisu rodzicom
7) stosuje się do zarządzeń dyrektora szkoły, poleceń nauczycieli i pracowników szkoły
8) realizuje projekt edukacyjny
17. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
1) dba o bezpieczeństwo własne i kolegów w szkole oraz w czasie wyjść i wyjazdów szkolnych
2) przestrzega zasad bezpieczeństwa wynikających z regulaminów pracowni szkolnych, sali gimnastycznej, siłowni, boiska, biblioteki i stołówki szkolnej
3) nie pali papierosów, nie spożywa alkoholu, nie posiada i nie zażywa środków psychoaktywnych
4) nie stosuje form przemocy słownej i fizycznej (w tym cyberprzemocy), nie wykorzystuje internetu i urządzeń  elektronicznych do naruszania dobrego imienia szkoły, jej pracowników i uczniów (np. nie umieszcza filmów, zdjęć itp.)
5) prezentuje postawę proekologiczną i propaguje zdrowy styl życia
18. Przestrzega zasad kultury osobistej:
1) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także koleżankom i kolegom
2) kulturalnie zwraca się do nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów
3) nie używa wulgarnych słów
4) szanuje symbole narodowe i szkolne
5) respektuje ogólnie przyjęte normy społeczne (nie kradnie, nie kłamie,  nie fałszuje dokumentów i podpisów, nie ściąga)
6) szanuje mienie społeczne i dba o czystość szkoły
7) wyłącza  telefon w czasie pobytu w szkole
8) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą oraz:
 1. aktywnie pracuje na rzecz klasy (np. samorząd klasowy, imprezy klasowe)
 2. uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych
 3. uczestniczy w konkursach i zawodach sportowych
 4. bierze udział w akcjach charytatywnych
 5. aktywnie uczestniczy w pracach zespołu realizującego projekt edukacyjny, życzliwie współpracuje z  pozostałymi członkami tego zespołu
 6. nie wymierzono mu kar dyscyplinujących (np. upomnienie, nagana itp.)
 1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz większość z poniższych:
 1. aktywnie uczestniczy w życiu szkoły (np. samorząd szkolny, akademie, imprezy szkolne)
 2. aktywnie uczestniczy w kołach zainteresowań
 3. uczestniczy w przedsięwzięciach charytatywnych i wolontariacie
 4. odnosi sukcesy w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej międzyszkolnym
 5. godnie reprezentuje szkołę (np. poczet sztandarowy)
 6. podejmuje pomoc koleżeńską
 9) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 1. wywiązuje się z obowiązków szkolnych w sposób zadowalający
 2. biernie uczestniczy w imprezach szkolnych i klasowych
 3. swym zachowaniem nie zagraża zdrowiu i życiu własnemu oraz innych
 4. powierzone mu zadania stara się wypełniać w miarę własnych możliwości (również te w ramach projektu edukacyjnego)
10) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 1. często opuszcza lekcje, spóźnia się
 2. ignoruje uwagi i polecenia nauczyciela oraz pracowników szkoły
 3. przejawia arogancje i lekceważące zachowanie
 4. nie uczestniczy w życiu  klasy i szkoły
 5. nie dba o własne zdrowie i ulega nałogom (papierosy, alkohol, środki psychoaktywne)
 6. jest wulgarny
 7. nosie nieodpowiedni strój szkolny, wyzywający makijaż, farbuje włosy
 8. nie wywiązuje się terminowo z obowiązków i zadań przydzielonych mu w ramach projektu edukacyjnego
11) ocenę naganą otrzymuje uczeń, który:
 1. nagminnie wagaruje i spóźnia się na lekcje
 2. ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych
 3. w czasie trwania zajęć lekcyjnych bez pozwolenia opuszcza teren szkoły
 4. fałszuje dokumenty i podpisy (np. usprawiedliwienia)
 5. kradnie
 6. stosuje wobec innych przemoc słowną i fizyczną (w tym cyberprzemoc)
 7. niszczy mienie szkoły
 8. nagminnie podczas zajęć posługuje się telefonem lub przechowuje go w niewłaściwym miejscu
 9. nie przejawia chęci poprawy
 10. nie przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego
 11. wchodzi w konflikt z prawem
12) Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt…(odwołanie).
13) Na wniosek członka rady pedagogicznej wychowawca uzasadnia oceny wzorowe i naganne.
 
15) Ocena z zachowania w klasach I-III jest oceną opisową.
 
 
 
§ 71
Klasyfikacja śródroczna i roczna
 
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze)
 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w tym tygodniu miesiąca stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe ogłoszone przez MEN na dany rok szkolny.
 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli danych zajęć w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie rady pedagogicznej, na którym rada pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej.
 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
  1. śródrocznej i rocznej;
  2. końcowej.
 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. W klasach I-III z wyjątkiem oceny z religii jest to ocena opisowa. 
 2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.
 4. Na klasyfikację końcową składają się:
  1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo najwyższej;
  2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziale klas programowo niższych;
  3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo najwyższej.
 5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
 6. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 7. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.
 8. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach wg następującej skali:
1) stopień celujący - 6;
2) stopień bardzo dobry         - 5;
3) stopień dobry     - 4;
4) stopień dostateczny           - 3;
5) stopień dopuszczający  - 2;
6) stopień niedostateczny - 1.
 1. Stopnie, o których mowa w ust. 12 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 12 pkt 6.
 2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego
etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 1. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.
 3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 4. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
 
§ 72
 
1.Ogólne kryteria oceniania:
 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
  • wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, posiada wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe,
  • samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,
  • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
  • rozwiązuje problemy o dużym stopniu trudności, rozwiązuje zadania nietypowe,
  • osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim oraz posiada inne porównywalne osiągnięcia.
 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
  • opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania i wymaganiami ponadpodstawowymi,
  • rozwiązuje problemy w sposób twórczy, wykorzystuje umiejętności w nowych sytuacjach,
  • potrafi efektywnie pracować w zespole,
  • poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł, e)osiąga sukcesy na szczeblu szkolnych konkursów (jeśli są organizowane).
 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który
  • posiada wiadomości i umiejętności przekraczające osiągnięcia zawarte w podstawach programowych,
  • stosuje wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów znanych z lekcji i podręcznika,
  • planuje, organizuje i ocenia własną pracę
  • umie pracować w zespole.
 4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
  • posiada wiadomości i umiejętności zawarte w podstawach programowych,
  • rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności czasem przy pomocy nauczyciela,
  • stara się pracować na lekcjach, prowadzi zeszyt przedmiotowy, odrabia zadania domowe, choć nie zawsze poprawnie,
  • umie pracować w zespole.
 5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
  • wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności pod kierunkiem nauczyciela,
  • systematycznie uczęszcza na zajęcia i uczestniczy w nich w miarę swoich możliwości.
 6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
  • nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności
b) nie prowadzi systematycznie zeszytów, a na zajęciach z wychowania fizycznego, plastyki,
zajęć technicznych, zajęć artystycznych i muzyki nie angażuje się w najmniejszym stopniu,
c) często opuszcza zajęcia, nie uzupełnia podstawowych zaległości,
d)nie chce korzystać z proponowanych form pomocy,
2. Ocenie podlega również kultura słowa w przekazywaniu wiadomości:
 1. poprawny język i styl wypowiedzi
 2. brak błędów językowych i usterek stylistycznych,
 3. unikanie języka potocznego i wulgaryzmów,
 4. łatwość w wysławianiu, mówienie językiem literackim i naukowym z danego przedmiotu.
 
§ 73
Ocena klasyfikacyjna zachowania
 
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
 2. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:
  1. wzorowe;
  2. bardzo dobre;
  3. dobre;
  4. poprawne;
  5. nieodpowiednie;
  6. naganne.
3.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;
 6. godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
 7. okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Kryteria zachowania ucznia są następujące:
 1. Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych:
3 punkty:
                                a) W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, osiąga wyniki wysokie, pracuje bez zastrzeżeń.
                                b)  Zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań.
                                c)  Nie naruszył ustalonych regulaminów i zasad zachowania się uczniów.
                                d)  Został wyróżniony lub nagrodzony w aspekcie spełniania niniejszego kryterium
2 punkty:
                                a) W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki  przeciętne, ale widać wyraźną pracę nad sobą – dąży do poprawy.
                                         b) Bardzo rzadko zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów . Zwykle wykonuje powierzone zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie.

                                        c) Jeden raz naruszył ustalone regulaminy i zasady zachowania sie uczniów.
 
1 punkt:

                                          a) W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań,  osiąga wyniki  niskie, nie wykazuje postępu (podjęte inicjatywy nie przynoszą efektów).
                                         b)  Często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone zadania; niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasem się z nich nie wywiązuje.


                                         c)  Od dwóch do trzech razy naruszył ustalone regulaminy i zasady zachowania się uczniów.
 
 0 punktów:
                                        a)  W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań,  uzyskuje wyniki zdecydowanie  niskie, wykazuje bierną postawę (nie pracuje nad sobą).
                                         b) Nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań.
                                          c) Więcej niż trzy razy naruszył ustalone regulaminy i zasady zachowania się uczniów.
2) Okazywanie szacunku innym osobom.
3 punkty:  Uczeń jest zawsze taktowny, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia, okazuje szacunek innym, stosuje zwroty grzecznościowe. Przestrzega ustalonych w tym aspekcie zasad zachowania się.
 Został wyróżniony lub nagrodzony w aspekcie spełniania niniejszego kryterium
 
2 punkty: Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, okazuje szacunek innym, zdarzyło się jednak (1-2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie lub nie okazał szacunku innej osobie, przeważnie stosuje zwroty grzecznościowe. Złamał w tym aspekcie zasady zachowania się.
1 punkt: Uczeń często bywa nietaktowny,  zdarza mu się nie okazywać szacunku innym osobom, rzadko stosuje zwroty grzecznościowe. Dwa do trzech razy złamał w tym aspekcie zasady zachowania się.
0 punktów: Uczeń zwykle jest nietaktowny, jest agresywny - nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy, nie okazuje szacunku innym. Więcej niż trzy razy złamał zasady zachowania się .


3)  Dbałość o piękno mowy ojczystej.

3 punkty:  Uczeń prezentuje wysoką kulturę słowa  i dyskusji, nigdy nie używa wulgarnych słów. Przestrzega ustalonych zasad zachowania się w tym aspekcie.

Został wyróżniony lub nagrodzony w aspekcie spełniania niniejszego kryterium
2 punkty: W rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, zdarzyło mu się (1-2 razy), że nie zapanowawszy nad emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji. Złamał więc od 1 do 2  razy zasady zachowania się.

1 punkt:  Czasami używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusjach. Złamał od 3 do 4 razy zasady zachowania się
0 punktów: Uczeń nie zachowuje kultury słowa, bardzo często używa wulgaryzmów,  Powyżej 4 razy naruszył zasady zachowania się.
4) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
3 punkty:   Uczeń jest zawsze kulturalny, w codziennym życiu szkolnym i pozaszkolnym wykazuje się uczciwością, szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany. Właściwie zachowuje się podczas dowożenia i nie narusza zasad zachowania się.
Został wyróżniony lub nagrodzony w aspekcie spełniania niniejszego kryterium
 

 2 punkty: Uczeń zwykle postępuje uczciwie, zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń zachował się niekulturalnie, jego strój lub zachowanie przez niego higieny budziły zastrzeżenia. Naruszył więc 1-2 razy zasady zachowania się w tym aspekcie
 

1 punkt:   Uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady uczciwości. Często (kilkakrotnie) zwracano uczniowi uwagę na niekulturalne zachowanie, niestosowność stroju lub niedostateczną dbałość o higienę, zdarza mu się kłamać. Od 2 do 3 razy naruszył zasady zachowania się w tym aspekcie.

 0 punktów: Postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest zwykle niekulturalny, niestosownie ubrany lub nie dba o higienę i nie reaguje na zwracane uwagi, wchodzi w kolizję z prawem (kradzieże, itp.). Nie przestrzega zasad zachowania w tym aspekcie / więcej niż 3 razy/
                         
5) Dbałość o honor i tradycje szkoły.
3 punkty:  Uczeń zna i szanuje wszystkie tradycje szkolne, zna historię oraz patrona swojej szkoły, zawsze wyraża pozytywne opinie o szkole, w razie potrzeby zakłada strój „szkolny”. Bierze udział w różnorodnych imprezach szkolnych i nie łamie ustalonych zasad zachowania się.
Został wyróżniony lub nagrodzony w aspekcie spełniania niniejszego kryterium
 
 2 punkty: Uczeń zna tradycje szkolne, historię oraz patrona szkoły, zdarzyło się sporadycznie, że nie uszanował dobrego imienia szkoły, przeważnie (w razie potrzeby) zakłada strój „szkolny”. 1-2 razy naruszył zasady zachowania się w tym aspekcie.
1 punkt:  Uczeń często zapomina o tradycjach szkolnych, często wyraża negatywne opinie o szkole, zdarza się, że nie szanuje dobrego imienia szkoły, np. na wycieczkach, wyjazdach, itp.    2-3 naruszył zasady zachowania się w tym aspekcie.
 0 punktów: Uczeń nie dba o dobre imię szkoły, wyraża negatywne opinie o szkole, nie interesują go tradycje szkolne, zawsze ubiera się niestosownie do uroczystości szkolnych. Powyżej 3 razy naruszył zasady zachowania się w tym aspekcie.
 
6) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.
3 punkty:  Uczeń zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek dla swojej i innych pracy, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej; chętnie pomaga kolegom, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole i poza nią, ma zawsze zmienione obuwie. Zawsze przestrzega ustalonych zasad zachowania się w tym aspekcie.
Został wyróżniony lub nagrodzony w aspekcie spełniania niniejszego kryterium
 
2 punkty: Uczeń reaguje na dostrzeżone przejawy zła. Zdarzyło się jednak (1-2 razy), że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności innej osoby naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, odmówił pomocy koledze, sporadycznie nie posiadał obuwia na zmianę, naruszając ustalone zasady zachowania się.


1 punkt:  Uczeń zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie wykazuje szacunku dla pracy i własności, często unika pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie, często nie zmienia obuwia. 2-3 razy naruszył zasady zachowania się.

0 punktów: Uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób czy zespołu, w ogóle nie przynosi obuwia na zmianę. Więcej niż 3 razy naruszył zasady zachowania się.
 
7)  Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
3 punkty:  Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia. Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów, swoją postawą zachęca do naśladownictwa. Dba o prawidłowy rozwój fizyczny i nie narusza zasad zachowania się w tym aspekcie.

 Został wyróżniony lub nagrodzony w aspekcie spełniania niniejszego kryterium
 2 punkty: Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób - zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę. 1-2 razy naruszył zasady zachowania się.

1 punkt:  Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy on niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi. 3-4 razy naruszył zasady zachowania się w tym aspekcie.

 0 punktów: Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie i uczeń nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag. Więcej niż 5 razy naruszył zasady zachowania się w tym aspekcie.
 
Uczeń, który uzyskał 0 punktów w jednych z ustalonych w ust. 4 kryteriach nie może otrzymać wyższej oceny niż ,,poprawne”,
Uczeń, który uzyskał 1 punkt w jednych z ustalonych w ust. 4 kryteriach nie może otrzymać wyższej oceny niż ,,dobre”,
Uczeń, który uzyskał 0 punktów z ustalonych w ust. 4, pkt7 kryteriach nie może otrzymać wyższej oceny niż ,,nieodpowiednie”,
Poza przypadkami określonymi wyżej uzyskane przez ucznia punkty sumuje się.
Uczeń otrzymuje ocenę ,,wzorowe”, jeżeli uzyskał   19 - 21 pkt,
Uczeń otrzymuje ocenę ,,bardzo dobre”, jeżeli uzyskał  16 - 18 pkt,
Uczeń otrzymuje ocenę ,, dobre”, jeżeli uzyskał  13 - 15 pkt.
Uczeń otrzymuje ocenę ,,poprawne”, jeżeli uzyskał  10 -12 pkt,
Uczeń otrzymuje ocenę ,,nieodpowiednie”, jeżeli uzyskał 6-9 pkt,
Uczeń otrzymuje ocenę ,,naganne”, jeżeli uzyskał 0-5 pkt.
Ocenę klasyfikacyjną zachowania wystawia się wg trybu:
 1. Samoocena ucznia,
 2. Propozycja oceny ze strony Samorządu Klasowego,
 3. Propozycja oceny ze strony Samorządu Uczniowskiego,
 4. Propozycja oceny ze strony nauczycieli,
 5. Ocena wychowawcy klasy
12. Wychowawca klasy ma prawo podwyższyć punktację ustaloną w ust. 4, jeżeli uczeń wykazuje się trwałą poprawą zachowania, a niepożądane zachowanie miało charakter incydentalny.
Wychowawca klasy ma prawo obniżyć ustaloną na podstawie ust 5 ocenę, jeżeli zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą budzi zastrzeżenia Rady Pedagogicznej i nie stanowią wzoru zachowania dla innych.
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe , należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 1.  
 
§ 74
Informacja o ocenach klasyfikacyjnych
 
 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed zakończeniem półrocza poinformować o przewidywanych okresowych i rocznych ocenach niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców o ocenach niedostatecznych oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów w formie pisemnej.
 2. Na 1 miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:
  1. ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem tematu lekcji do dziennika lekcyjnego;
  2. rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych oddziałów prowadzących przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych rodziców jeśli rodzice nie uczestniczyli w zebraniu.
 3. Rodzice nieobecni na zebraniu mają obowiązek w ciągu 7 dni roboczych od odbytego w szkole zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w czasie wyznaczonego dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania. W czasie nieobecności wychowawcy oddziału, informację pisemną rodzice odbierają w sekretariacie szkoły.
 4. Roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne niedostateczne z zajęć edukacyjnych wystawiane są w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
 5. Pozostałe roczne (śródroczne) oceny i oceny klasyfikacyjne z zachowania wystawiane są w terminie nie późniejszym niż jeden dzień przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
 6. Wychowawca klasy jest zobowiązany do poinformowania dyrektora szkoły o wystawionych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów nauczania w przypadku, gdy uczeń uzyskał trzy i więcej ocen niedostatecznych, w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
 
§ 75
Procedura podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania
 
1. Uczeń, który otrzymał informację o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie zachowania i chciałby uzyskać wyższe oceny niż przewidywane, może zgłosić wniosek w tej sprawie do nauczyciela zajęć edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni od otrzymania informacji.
 1. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala termin poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem realizowanym w roku na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek ucznia może uczestniczyć wychowawca i rodzic ucznia.
 2. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 3. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera:
  1. imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające;
  2. termin tych czynności;
  3. zadania sprawdzające;
  4. wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;
  5. podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.
5. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.
6.Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikowania z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań edukacyjnych podczas poprawy w zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się uczeń.
 1. Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która nie może być niższa niż ocena przewidywana.
 2. Poprawa, odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, powinna mieć formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć edukacyjnych może mieć formę pisemną, ustną, a także zadań praktycznych.
 3. W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny z zachowania wychowawca wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcą, w obecności zainteresowanego ucznia, ponownie ustalają ocenę zachowania. Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę argumenty ucznia lub jego rodziców, dotyczące w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych ucznia. 10. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w terminie 3 dni .roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.
 1.  Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu.
 2. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w ww. zespole.
 1. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zwiera:
  1. imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny;
  2. termin spotkania zespołu;
  3. ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału;
  4. podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.
 2. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.
 
§ 76
Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych
 
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej w części dotyczącej danego ucznia, a o wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.
4. Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały na obowiązek powołać komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania.
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem. Termin nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 3. W skład komisji, wchodzą:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
   3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji
   2. wychowawca oddziału,
   3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
   4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
   5. przedstawiciel rady rodziców,
   6. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,
 1. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 3. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   1.  skład komisji,
   2.  termin sprawdzianu,
 1. nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
 2.  imię i nazwisko ucznia,
 3. zadania sprawdzające,
 4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego;
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
  1. skład komisji,
  2. termin posiedzenia komisji,
  3. imię i nazwisko ucznia,
  4. wynik głosowania,
  5. ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 2. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin od zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.
 
 • 77
Egzamin klasyfikacyjny
 
 1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły.
 2. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy Szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza oddział klasy do egzaminu.
 3. Uczeń kończy szkołę jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie trzeciej gimnazjum i klasie ósmej szkoły podstawowej wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty w ostatnim roku nauki z zastrzeżeniem pkt.6
 4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 1. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu nieklasyfikowaniem.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
 2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania.
 2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej Komisja powołana jest przez dyrektora szkoły.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami.
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:
  1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja w skład której wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 8. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
  2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
  3. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
  4. imię i nazwisko ucznia;
  5. zadania i egzaminacyjne;
  6. wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 3. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany", „nieklasyfikowana”.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).
 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 
 • 78
Egzamin poprawkowy
 
 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany do przygotowania w formie pisemnej i ustnej egzaminu oraz wymagań edukacyjnych i dostarczeniu do sekretariatu szkoły w terminie do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych. Przygotowany zestaw zawiera pytania zgodne z wymaganiami edukacyjnymi na ocenę dopuszczającą oraz schemat punktowania do każdej części egzaminu.
Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej trwającej 45 minut oraz ustnej trwającej 15 minut. Uczeń zdaje egzamin poprawkowy w przypadku, gdy z obydwu części (pisemnej i ustnej) uzyska łącznie 70% punktów do zdobycia.
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. skład komisji;
 2. termin egzaminu poprawkowego;
 3. nazwę zajęć edukacyjnych;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny.
9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. trzech pierwszych dni nauki.
 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy.
 2. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
13. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 
 •  
 
§79
Egzamin ósmoklasisty
 
 
1. Egzamin 8-klasisty będzie przeprowadzany na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej,.
2. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ten przeprowadzany będzie
z trzech    obowiązkowych   przedmiotów:   języka   polskiego,   języka   obcego nowożytnego,
matematyki.
3. 0d roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
4. Wyniki uzyskane na egzaminie 8-klasisty ze wskazanych przedmiotów pozwolą określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia.
5. Uczeń będzie przystępował do egzaminu 8-klasisty z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
6. Wyniki egzaminu 8-klasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na skali centylowej, obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz – od roku szkolnego 2021/2022 – wynik z jednego wybranego przedmiotu spośród: historii, biologii, chemii, fizyki, geografii.
7. Przystąpienie do egzaminu 8-klasisty jest obowiązkowe. Wyniki uzyskane na tym egzaminie będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
 
 
 
 
 • 80
Promowanie
 
 1. Uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
 3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 4. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 6. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania.
 7. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.
 1. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —————), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
 2. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustalona jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 3. Uczeń kończy szkołę jeżeli:
1)w wyniku klasyfikacji końcowej, otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
2)przystąpił odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego w oddziale klasy III oraz egzaminu w oddziale klasy VIII.
 1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
12.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
13.Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 13 powtarza ostatni oddział klasy i przystępuje do sprawdzianu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy powtarza.
14.Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych z obowiązkowych zajęć albo zajęć z języka mniejszości narodowej pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
 
§ 81
Doradztwo zawodowe w Szkole.
 
 Funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Szkole:
 
1. Potrzeba Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole.
2. Stworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na poziomie szkoły podstawowej pomaga uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji, osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości. U podstaw wprowadzenia WSDZ w szkole leży przekonanie, że środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowych uczniów.
3. Szkoła, w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, wspiera uczniów, dostarcza im niezbędnych informacji, kształtuje przydatne umiejętności i cechy zachowania. Wewnątrzszkolny Systemu Doradztwa Zawodowego zakłada, że wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,
4. WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną), ma charakter planowych działań i koordynowany jest przez szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego.
5. Cele Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: Cel główny:
Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru szkoły średniej i drogi dalszego kształcenia.
6. Cele szczegółowe: Uczniowie:
1) poznają własne predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia,
2)  rozwijają swoje umiejętności i kompetencje,
3) rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz kształtowania właściwych relacji społecznych,
4) wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty, potrafią określić swoje mocne strony, są świadomi swoich ograniczeń,
 1. są zmotywowani do podjęcia wysiłku przy podejmowaniu decyzji w zaplanowaniu swojej przyszłości zawodowej,
 2. są zmotywowani do pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,
 3. znają czynniki trafnego wyboru zawodu,
 4. posiadają informacje o zawodach i sytuacji na rynku pracy,
 5. znają system kształcenia, oraz ofertę szkół średnich,
 6. znają zasady rekrutacji do szkół średnich i terminarz rekrutacyjny,
 7. wybierają szkołę po dokonaniu analizy własnych możliwości psychofizycznych z wymaganiami szkoły,
 8. znają przeciwwskazania zdrowotne do wyboru szkoły,
 9. znają źródła informacji edukacyjnej,
 10. są otwarci i przygotowani na wyzwania współczesnego świata,
 11. znają trendy kierujące rynkiem pracy i przyczyny bezrobocia.
 1. Nauczyciele:
  1. wykorzystują wiedzę o uczniu, pomagają mu w określaniu indywidualnych profili,
  2. potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów,
  3. rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje,
  4. wspierają decyzję edukacyjną swoich uczniów,
  5. realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi zgodnie z podstawą programową,
  6. wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują do specjalistów,
  7. włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji doradztwa zawodowego w szkole.
8. Rodzice:
1) są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”,
2) znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu,
3) znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji,
4) wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych,
5) angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, zakłady pracy).
9. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje: poznawanie siebie, autodiagnozę preferencji i zainteresowań, poznawanie zawodów, indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły ponadpodstawowej, udzielanie informacji edukacyjnej, konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół średnich, pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno- zawodowego.
10. W ramach pracy z nauczycielami (Radą Pedagogiczną) obejmuje: Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zgodnie ze statutem szkoły, Określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkole, Realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, a później drogi zawodowej i roli pracownika, Identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki.
11. W ramach pracy z wychowawcami obejmuje:
1) Realizację zadań wynikających z programu wychowawczego i programu doradztwa zawodowego w formie pogadanek, rozmów, zajęć lekcyjnych, warsztatów, dyskusji z uczniami, prezentowania
materiałów informacyjnych o wybranych szkołach średnich oraz z zakresu orientacji zawodowej, wycieczek zawodoznawczych, itp.
12. W ramach pracy z pedagogiem szkolnym obejmuje:
1) Wspomaganie wychowawców, nauczycieli, rodziców i uczniów poprzez udostępnianie wszelkich niezbędnych materiałów typu: scenariusze lekcji, kwestionariusze, ankiety, ćwiczenia, karty zainteresowań, przygotowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego i struktury szkolnictwa ; organizowanie spotkań ze specjalistami z PPP, reprezentantami różnych zawodów np. rodzicami czy absolwentami.
2). W ramach pracy z rodzicami obejmuje: prezentację założeń pracy informacyjno- doradczej szkoły na rzecz uczniów, zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych przez ich dzieci, włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły, przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach, indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp., gromadzenie, systematyczną aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnozawodowej.
14. Działalność szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego realizującego działania w ramach WSDZ. Zadania:
 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
 2.  udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom, prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy, kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 3. koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły, wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.,
 4. współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru ścieżki edukacyjnej, systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji, wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności, współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: centrum kariery, poradnie psychologiczno – pedagogiczne.
 5. pozyskiwanie informacji (korzystanie z portali dotyczących rynku pracy, programów multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.).
6) Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i predyspozycji).
7) Poradnictwo grupowe - zespołowe, warsztatowe sesje doradcze (zajęcia warsztatowe służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np. poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania kariery zawodowej i innych; warsztaty dla nauczycieli służące doskonaleniu umiejętności doradczych).
 1. Poznawanie rynku pracy - wycieczki, obserwacje, (spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców.
 1. Spodziewane  efekty  z  działalności  Wewnątrzszkolnego  Systemu  Doradztwa Zawodowego:
1) Uczniowie lepiej poznają siebie, swoje mocne i słabe strony, cechy psychiczne, osobowość, temperament.
2) Uczniowie zdobędą umiejętność efektywnego komunikowania się z rówieśnikami ludźmi dorosłymi (przedstawicielami różnych zawodów).
3)  Uczniowie rozpoznają swoje predyspozycje niezbędne do wykonywania określonych czynności.
4) Uczniowie zdobędą informacje o różnych zawodach, a tym samym będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy.
5) Poznają środowisko pracy, zadania i czynności związane z wykonywanymi zawodami.
 1. Zdobędą wiedzę na temat wykonywanych zawodów, używanych narzędzi pracy, predyspozycji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
 2. Poznają w ogólnym zarysie rynek pracy.
 3. Uczniowie łatwiej będą podejmować efektywne decyzje o dalszym kształceniu.
 4. Uczniowie zdobędą wiedzę o systemie szkolnictwa średniego.
 5. Uczniowie poznają informacje o zasadach rekrutacji do poszczególnych szkół.
 6. Uczniowie zdobędą wiedzę dotyczącą radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 7. Uczniowie będą dokonywać selekcji informacji związanych z rynkiem pracy.
 8. Rodzice i nauczyciele uzyskają pomoc i wsparcie w zakresie wiedzy zawodoznawczej.
16. Monitoring i ewaluacja:
1) Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa jest niezbędna, aby działania szkoły były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów. W tym celu potrzebna będzie:
2) Obserwacja zajęć grupowych i indywidualnych.
3) Sprawozdanie z realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
 
 
 
Postanowienia końcowe
§ 82
 
1.Szkoła posiada ceremoniał szkolny.
2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Szkoła używa pieczęci metalowej okrągłej zawierającej w środku wizerunek orła, a W otoku napis Szkoła Podstawowa im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu. Użycie tej pieczęci ma miejsce w dokumentach szczególnej wagi, np. świadectwa, kopie świadectw, legitymacje szkolne, akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
4. Szkoła używa pieczęci nagłówkowej, podłużnej w celach ewidencyjnych i uczniowskich oraz w sprawach administracyjnych i kadrowych.
 
§ 83
 
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§ 84
 
Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
 
§ 85
 
Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, dyrektora, nauczycieli oraz wszystkich pracowników.
 
Procedury wprowadzania zmian w statucie
§ 86.
 
1.Wnioskować o zmiany w statucie mogą:
 1. Dyrektor Szkoły;
 2. organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący szkołę;
 3. organy szkoły (Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski).
 1. Projekt nowelizacji przygotowuje zespół zadaniowy.
 2. Zespół zadaniowy lub dyrektor przedstawiają projekt zmian Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Samorządowi Uczniowskiemu.
 3. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały Rady Pedagogicznej.
 4. Wszelkie zmiany w statucie szkoły i załącznikach(regulaminach) leżą w kompetencjach Rady Pedagogicznej.
 5. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organy szkoły.
 6. Zmiany w załącznikach do statutu Stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.
 7. Znowelizowany statut jest przesyłany do Organu prowadzącego i nadzorującego, celem sprawdzenia zgodności zapisów statutowych z prawem.
 8. Statut jest opublikowany na stronie internetowej szkoły oraz w wersji papierowej do wglądu w sekretariacie szkoły.
 
§ 87
 
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 
 
 

Filozofia nauczania

Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz uzdolnień uczniów.

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdego ucznia jest wzajemna i bezinteresowna pomoc, umiejętność łączenia nauki z pasją, radzenie sobie z presją i stresem przy kolejnych wyzwaniach.