Szkoła nasza jako jedna z czterech w gminie wybrana została do  realizacji projekt systemowego "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych".

 

      Projekt "Dziecięca akademia przyszłości" jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego w latach 2012-2013 jako projekt systemowy i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.  Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.


      Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

      Istotnymi zamierzeniami projektu jest także przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologiczne, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport.


      Adresatami projektu są przede wszystkim uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w pomyślnym kontynuowaniu dalszej edukacji i Uczniowie pracują w grupach projektowych liczących od 15 do 25 osób w  szkole, pod opieką koordynatora grupy. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kompetencje.

 

Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych w projekcie obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin (45 min.) miesięcznie w następującym podziale:

   4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)

   3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych

   4 godziny zajęć z języków obcych- język angielski

   3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

   6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.

Beneficjentem projektu jest Gmina Gostynin.

 

          Język angielski

 

 

  ,

Celem zajęć jest nabycie przez uczniów kompetencji językowych, zdobywania wiedzy na temat tradycji, kultury Wielkiej Brytanii. Ćwiczenie umiejętności czytania, pisania, wypowiadania się w języku angielskim. Ponadto korzystanie i wyszukiwanie wiadomości z różnych źródeł. Z celów wychowawczych to ponoszenie odpowiedzialności za siebie i grupę w której uczeń pracuje, podział ról.

Zajęcia z zakresu zajęć przyrodniczo- matematycznych

Cele zajęć to uzupełnianie braków w wiadomościach matematycznych, praktyczne ich wykorzystywanie, rozbudzanie zainteresowania matematyką, wykorzystania zależności i analogii matematycznych.

Z celów wychowawczych to kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, wyrabianie nawyku systematyczności, wytrwałości i pracowitości. Pracy zespołowej.

 

Zajęcia z zakresu ITC 

,,

Zapraszamy do obejrzenia prac powstałych na zajęciach ITC   więcej...

Cele zajęć to zdobywanie przez uczniów ponadprogramowych kompetencji informatycznych, będących inspiracją do dalszego  doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia swojej wiedzy. Korzystanie z zasobu komputera, Internetu będzie świadome, zgodne z prawem.

 

Zajęcia sportowo-wychowawcze

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmiku z zajęć   więcej...

Cele  zajęć to wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w różnych formach.

 

Zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno –pedagogicznego

,

Cele zajęć to integracja i budowanie zaufania w grupie, uczenie się współpracy w grupie, budowanie pozytywnej samooceny, redukowanie zachowań agresywnych, radzenia sobie ze sytuacjami stresującymi. Poznawanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu.

 

Do najciekawszych elementów w realizacji projektu w pierwszym semestrze należy wyjazd uczniów w ramach  zajęć sportowych na ligowy mecz piłki ręcznej Wisły Płock do Hali Orlen Arena w Płocku. Uczniowie po raz pierwszy oglądali mecz na żywo, mieli możliwość przeprowadzenia wywiadu ze  znanymi zawodnikami. Drugim wyjazdem ,było uczestnictwo w  lekcji multimedialnej o oglądanie filmu ,, Mój przyjaciel Hochicho”  w ramach zajęć psychologiczno-pedagogicznych. Ponadto uczniowie pracują w grupach, zespołach tworzonych  z klas IV-VI powoduje to naukę dodatkowych umiejętności, i mają możliwość czasową na wyrównywanie szans edukacyjnych. 

                                         zdjęcia z meczu kliknij

 

PODSUMOWANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ

REALIZACJA PROJEKTU DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI   w klasach    IV-VI

 Realizacja zajęć przebiegała zgodnie z harmonogramem. Grupa liczyła 21 uczniów z klas IV-VI. Uczniowie, korzystali z zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych. Grupa projektowa  zajęć sportowo-wychowawcza prowadzona przez p Ł.Flejszera zgłosiła się do konkursu ,, Start w przyszłość”-  Prace na konkurs  realizowaliśmy   metodą projektu –jako nowatorską formą.  Prezentacja zostanie zaprezentowana przy najbliższej okazji nauczycielom, rodzicom. Na  końcowych zajęciach omawiano realizację programów, podsumowano osiągnięte cele. Uczniowie opracowali  i wykonali dyplomy- podziękowania dla beneficjętów za możliwość udziału w projekcie. Zajęcia z języka angielskiego odbyły się z udziałem lektora -p. Agnieszki Nowak  W ramach zajęć sportowo-wychowawczych odbył się wyjazd na basen. A zajęcia psychologiczno-pedagogiczne to spacer po ścieżce edukacyjnej w Lucieniu w Nadleśnictwie Gostynin. Udział uczniów w tego typu zajęciach to okazja do pracy różnymi metodami, formami, a przede wszystkim szansa na wyrównywanie braków edukacyjnych.    

 

Zakończyły się zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 40 godz.. Podczas zajęć wykorzystywano pomoce zakupione w ramach projektu, były to plansze edukacyjne, gry, puzzle. Uczniowie wykorzystywali je do wzbogacania poznawanych treści i do utrwalania słownictwa.  Ostatnim akcentem zajęć było spotkanie z lektorem, panią Agnieszką Stańczak, która w ciekawy sposób przekazała uczniom potrzebę posiadania umiejętności porozumiewania się w języku angielskim. 

Zajęcia przyrodniczo - matematyczne realizowane były w wymiarze 30 godz. Tematyka zajęć dostosowana była do potrzeb i możliwości zróżnicowanej grupy. Uczniowie pracowali nad utrwaleniem i wyrównaniem braków w  realizowanych na lekcjach treściach matematycznych. Podczas zajęć wykorzystywani karty pracy o różnym stopniu trudności. Dla lepszego zrozumienia treści stosowano różnorodne metody, formy pracy oraz pomoce zakupione w ramach realizowanego projektu. Uczniowie nabyli nowe umiejętności matematyczne, które wykorzystywali na lekcjach i na sprawdzianach.

 

Zakończyły się zajęcia z ITC  w wymiarze 40 godz.. Uczniowie poznawali możliwości wykorzystywania komputera do nauki na swoim poziomie jak i do rozwijania zainteresowań. Uczyli się korzystać z różnych programów np. Exel, Ponit Power. Tworzyli prezentacje multimedialne, poznawali bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu. Na koniec każdy uczeń wykonał dyplom podziękowania za udział w projekcie dla beneficjenta Gminy Gostynin .

 

     

Zakończyły się zajęcia sportowo wychowawcze realizowane w wymiarze 60 godzin. Zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej, boisku szkolnym, w sali komputerowej. Uczniowie poznawali zasady poszczególnych dyscyplin sportowych i ćwiczyli pod okiem nauczyciela elementy gier zespołowych . W zajęciach wykorzystywano zakupione w projekcie pomoce.  

   

Uczniowie poznawali nowe dyscypliny sportowe jak baseball, nordic walking, badminton. Ciekawym elementem była realizacja zadań do konkursu,, Start w przyszłość” w którym wzięliśmy udział. Do zadań konkursowych włączono całą szkolną społeczność. Konkurs realizowano metodą projektu. Całość materiału konkursowego obejrzeć można  na prezentacji. Ciekawym elementem były zajęcia przeprowadzone na miejskiej pływalni w Gostyninie. Pobyt na basenie to dla uczniów wielka atrakcja i wypoczynek.

          

Zakończyły się zajęcia psychologiczno pedagogiczne w wymiarze 30 godz..  Podczas zajęć uczniowie nabywali umiejętność radzenia sobie ze stresem. Uczyli się asertywnych zachowań. Wiele uwagi prowadząca zajęcia poświęcała na budowanie właściwych relacji w grupie, na niwelowanie zachowań agresji, przemocy. Uczniowie poznawali ćwiczenia relaksacyjne. W zajęciach wykorzystywano metody aktywne, pozwalające uczniom na swobodne wyrażanie swoich poglądów i obrony własnego zdania.  Na zakończenie zajęć uczniowie uczestniczyli w wycieczce spaceru na ścieżce edukacyjnej w Lucieniu – Nadleśnictwo  Gostynin. Zajęcia miały na celu połączenia wypoczynku czynnego z poznawaniem,  wykorzystywania piękna i walorów rekreacyjno-turystycznych  regionu, w którym mieszkają uczniowie.

  

 

Koordynator grupy : Teresa Murawska