oraz kompetencji  uczniów i nauczycieli 
                w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

 

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych i podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, które umożliwiają szerokie wykorzystanie TIK i upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów. 

 

Cele szczegółowe programu:

1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK  w procesie kształcenia lub uczenia się;

2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;

3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

4. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

 

Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem TIK :

 

  1. MUZYKA : Podstawowe wiadomości oraz krok walca angielskiego .doc

  2. INFORMATYKA : Graficzne prezentowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym .doc

  3. J. POLSKI : Niecodzienny język poezji – powtórzenie i utrwalenie wiadomości.  .doc

  4. J. POLSKI :   Legenda o Juracie, bursztynie i sztormie .doc

  5. J. POLSKI :  Atlantyda, czyli tam albo nie tam .doc

  6. BIOLOGIA : Budowa i rola układu oddechowego. .doc

  7. NIEMIECKI : Essen in der Stadt .doc

  8. NIEMIECKI : Wo steht das Bett? Przyimki lokalne. .doc

  9. ANGIELSKI : Liczba mnoga rzeczownika. .doc

  10. ANGIELSKI : Going on a trip. Kształtowanie umiejętność rozumienia ze słuchu. .doc