,,POMOCNA DŁOŃ”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w tamach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program  Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX.. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu uczniowie klas I-III szkoły podstawowej może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, dodatkowo szkoła zostanie wyposażona w materiały dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji oraz sprzęt.

 

Beneficjentem projektu jest Gmina Gostynin.

Projekt systemowy ,,Pomocna dłoń” realizowany jest w terminie od  01.12.2011 do 30.11.2013r.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 317 uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzących przez Gminę Gostynin poprzez indywidualizację procesu kształcenia w okresie od. 01.12.2012r. do 30.11.2013 r. w zajęciach z trudnościami w nauce matematyki, w czytaniu, pisaniu, zajęć socjoterapeutycznych, logopedycznych i szczególnie uzdolnionych na muzycznie, tanecznych, korekcyjnych, uzdolnionych matematycznie.

 

W Szkole Podstawowej w Zwoleniu prowadzane są:

- zajęcia logopedyczne

-zajęcia dla dzieci z trudnościami w zakresie czytania, pisania w tym także zagrożonych dysleksją

- zajęcia dla dzieci w przyswajaniu treści matematycznych

-zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

-zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych –muzyka, taniec

 

 Wszystkie dzieci objęte są zajęciami, które realizowane są w wymiarze po 3 godz. miesięcznie w każdym rodzaju.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli naszej szkoły, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Prowadzący opracowali programy zajęć, prowadzą wymaganą dokumentację.

Atrakcyjność zajęć podwyższa wykorzystywanie pozyskanych przez szkołę pomocy edukacyjnych w ramach realizowanego projektu.

 

 

     

 

 

PODSUMOWANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ

W czerwcu 2013 dobiegły do końca zajęcia realizowane

w ramach projektu ,, Pomocna dłoń”.

 Prowadzone były:

  •  zajęcia logopedyczne w wymiarze 30 godz. w każdym roku

  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zakresie czytania, pisania w tym także zagrożonych dysleksją- w wymiarze 30 godz. w każdym roku

  • zajęcia dla dzieci w przyswajaniu treści matematycznych w wymiarze 30 godz. w każdym roku

  • zajęcia socjoterapeutyczne – psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej- w wymiarze 30 dz. w każdym roku

  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych –muzyka, taniec w

  •  wymiarze 30 godz. w każdym roku

      

Zajęcia były dostosowane do poziomu  poszczególnych uczniów. Wykorzystywano różnorodne materiały dydaktyczne i pomoce. Uczniowie uzupełniali karty pracy, ćwiczyli zaburzone funkcje lub rozwijali swoje zainteresowania muzyczne. Na zajęciach dla dzieci z trudnościami w zakresie czytania, pisania odbywało się wyrównywanie braków wynikających z zaburzeń o podłożu dyslektycznym. Na zajęciach matematycznych uczniowie ćwiczyli umiejętności wykonywania podstawowych działań matematycznych i praktycznych W grypie logopedycznej usprawniali aparat mowy. Na zajęciach socjoterapeutycznych poznawali sposoby radzenia sobie ze stresem i tolerancji wobec siebie.  Podsumowując programy z poszczególnych zajęć stwierdzić można, że uczniowie nabyli wiele umiejętności, które pozwoliły im na zdobycie lepszych efektów nie tylko w nauce.

Na zakończenie zajęć uczniowie  wszystkich grup uczestniczyli w grach i zabawach integracyjnych w sali zabaw ,,Radosna szkoła” i na boisku szkolnym.

Opracowanie Teresa Murawska