HISTORIA SZKOŁY
 

"Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia"

                                                             Seneka Młodszy

 

 Pierwsze szkolne zapiski w kronice i dokumentach archiwalnych  sięgają 1945 roku, Wówczas w kilku izbach wynajmowanych u rolników została zorganizowana pięcioklasowa szkoła podstawowa z trzyosobową kadrą pedagogiczną.

Na przestrzeni historii szkoła przechodziła różne zmiany organizacyjne. W roku szkolnym 1957/1958 stopień organizacyjny szkoły został podwyższony do klas I- VI, w roku szkolnym 1958/59 do klasy VII - po przekazaniu na cele oświatowe 4-izbowego drewnianego budynku mieszkalnego ( później zamienionego na Dom Nauczyciela)

W roku 1968 szkołę siedmioklasowa  została przekształcona  w ośmioklasową. Zajęcia prowadzone były w nowym budynku szkolnym wzniesionym w ramach ogólnopolskiego programu „Tysiąc szkół na tysiąclecie”.  Zajęcia prowadziło 9-ciu nauczycieli w 5   izbach lekcyjnych.

W latach 1985 – 2000 do Szkoły Podstawowej w Zwoleniu organizacyjnie przyporządkowany był  Szkolny Punkt Filialny w Podgórzu z klasami 1-4. Po reorganizacji w 2000 roku uległ likwidacji.

Szkoła Podstawowa w Zwoleniu, jako ośmioklasowa szkoła, funkcjonowała do 1.09.1999 roku, tj do wprowadzenia  3-letnich gimnazjów. Wówczas  skrócono o 2 lata czas nauki w szkole – do klasy VI.

 Od 1.09. 2017 roku zostały wprowadzono kolejne zmiany   przywracające  poprzednią organizacyjną strukturę szkoły podstawowej do klas I-VIII. 

    

Na przestrzeni historii systematycznej poprawie ulegały warunki lokalowe szkoły. W latach 1986 – 1987 ówczesny Dyrektor Szkoły (JAN GOŚ) przeprowadził systemem gospodarczym rozbudowę  obiektu szkolnego o  DWIE izby lekcyjne, salę gimnastyczną, szatnię, pokój nauczycielski, hol, łazienki,  kotłownię, skład węgla oraz centralne ogrzewanie. Rozbudowa prowadzona była przy wydatnej współpracy rodziców i wsparciu ówczesnych władz polityczno-administracyjnych gminy Gostynin ( Naczelnika Gminy Janusza Stasiaka, Gminnego Dyrektora Szkól Tadeusza Fijałkowskiego).

Staraniem Dyrektora Szkoły Tadeusza Fijałkowskiego przeprowadzony został kapitalny remont wewnętrzny obiektu, polegający na remoncie i odnowieniu pomieszczeń wewnętrznych, wymianie instalacji elektrycznej, remoncie i urządzeniu nowoczesnych łazienek dla uczniów i personelu . Zmienione zostało pokrycie dachowe papą na blachę z ociepleniem stropu. Pobudowana została nowoczesna, ekologiczna oczyszczalnia ścieków oraz wyłożono kostką brukową teren przedszkolny i chodnik.

Szkoła posiada nowocześnie urządzony plac zabaw dla dzieci najmłodszych, nowoczesne boisko szkolne do gry w piłkę nożną, koszykową, plażową, bieżnię. Boisko do gry w piłkę nożną powstało w wyniku olbrzymiego zaangażowania wielu osób: Łukasza Flejszera -  nauczyciela wychowania fizycznego naszej szkoły, rodziców, absolwentów, jak również dużemu  wsparciu Pana Wójta Edmunda Zielińskiego i jego współpracowników. W  roku 2018 wygospodarowane zostało dodatkowe pomieszczenie do nauki: salę nr 2a 2b.

Szkoła posiada 8 izb lekcyjnych, pracownię komputerową ( 4 klasopracownie do edukacji wczesnoszkolnej, 2 do nauczania przedmiotów humanistycznych oraz  2  do zajęć matematyczno-przyrodniczych)  oraz niepełnowymiarową salę gimnastyczną. Klasopracownie zostały wyposażone w nowe meble  i sprzęt.

 

  

Dzięki udziałowi naszej szkoły w różnych programach unijnych znacznej poprawie ulegało wyposażenie szkoły w sprzęt i różnorodne środki dydaktyczne. W ten sposób szkoła pozyskała nowoczesny plac zabaw dla najmłodszych, pomoce i sprzęt do oddziału przedszkolnego, sprzęt komputerowy i audiowizualny.  Dzięki  ministerialnemu programowi „Aktywna tablica” szkoła zakupiła 2  nowoczesne monitory interaktywne, pozwalające na stosowanie nowych technologii informatycznych i przekazywać wiedzę uczniom w sposób nowoczesny i atrakcyjny.

Celem głównym szkoły jest dobro ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Dlatego nasza praca  ukierunkowana jest na indywidualizację procesu nauczania, identyfikację uczniów z trudnościami oraz  uzdolnień uczniów. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze. Szkoła wspomaga  wszechstronny rozwój uczniów, wyposaża  w niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na funkcjonowanie w społeczeństwie i na rynku pracy.. Uczniowie korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w różnorodnych konkursach i zawodach o zasięgu gminnym, powiatowym, rejonowym lub ogólnopolskim. O sukcesach naszych wychowanków informujemy na stronie internetowej szkoły lub gostynińskich portalach internetowych.

W latach 70 i 80 ubiegłego wieku szkołę identyfikowano z zespołem akordeonistów kierowanym przez nauczyciela muzyki kol. Teresę Lelińską, zespołem ogromnie popularnym  w powiecie i województwie mazowieckiem. W latach dwutysięcznych – kojarzono nas z sukcesami JUDO, osiąganymi w kraju i za granicą. Wychowanek naszej szkoły Patryk Ciechomski z Bielaw  - w Pucharach Polski, Mistrzostwach Europy, Świata w Judo zajmował czołowe lokaty. Aktualnie jest członkiem Kadry Narodowej  JUDO.

Od 2 lat przy szkole funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy „ZWOLEŃ –TEAM” , którego działalność ukierunkowana jest na uprawianiu dyscypliny sportowej WROTKARSTWO SZYBKIE.  Zasięgiem działania klubu jest gmina i miasto Gostynin, a uczestnikami są uczniowie i absolwenci szkól Gminy i Miasta Gostynina. Mimo krótkiego okresu funkcjonowania UKS „Zwoleń –team” odnosi sukcesy w zawodach ogólnopolskich, zajmując czołowe lokaty. 

 

Patron szkoły:

Od 10 czerwca 1970 roku szkoła nosiła imię  Leona Kruczkowskiego.

Na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) zmienionej ustawą  z dnia 22 czerwca 2017r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego… ()Dz. U. z 2017 r, poz. 1389)  Instytut Pamięci Narodowej ujął Leona Kruczkowskiego (dotychczasowego patrona) w wykazie osób podlegających dekomunizacji.

W związku z powyższym społeczność szkoły w Zwoleniu przystąpiła do realizacji projektu zmiany patrona szkoły. W tym celu opracowane zostały procedury i terminy ich realizacji.  Wybór patrona poprzedziły:

1.    Powołanie komisji ds. przeprowadzenia kampanii na temat wyboru patrona szkoły,

2.    Opracowanie regulaminu i zasad wyboru patrona,

3.    Ogólnoszkolne konsultacje z nauczycielami, rodzicami i uczniami,

4.    Lekcje wychowawcze na temat „W poszukiwaniu autorytetu” – we wszystkich klasach,

5.    Wycieczka pod pomnik Powstańców styczniowych w Gaśnem – połączona z wysłuchaniem prelekcji byłego nauczyciela historii S. Adamskiego na temat historycznych wydarzeń z 1863 roku oraz historii miejsc upamiętniających walki powstańcze.

6.    Zgłaszanie kandydatów i wybór patrona,

7.    Praca wychowawcza pt. „Poznajemy patrona szkoły”

8.    Zorganizowanie ogólnoszkolnego apelu na temat wybranego patrona

9.    Zorganizowanie wystawki poświęconej nowemu patronowi.

 

W procesie wyboru patrona uczestniczyły wszystkie organy szkoły: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. W wyborze patrona  wzięli udział  wszyscy nauczyciele, rodzice i uczniowie. 100% uczestników wyboru patrona zdecydowało, iż szkoła powinna nosić imię „ POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH”. Nie zgłoszono kontrkandydatów.

W pamięci społeczności naszej szkoły utkwiła uroczystość nadania imienia Powstańców Styczniowych skrzyżowaniu drogi nr 60 z drogą powiatową w kierunku Zwolenia, która odbyła się 12.03.2014r. Wówczas nasza szkoła przygotowała część artystyczną dla gości , która była jedną z inspiracji dla naszej społeczności, aby i nasza szkoła nosiła imię Powstańców Styczniowych.

 

Krótki rys historyczny:

Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku i trwało do jesieni 1864 roku. W okresie tego powstania doszło do wielu walk, min. na terenie dzisiejszej gminy Gostynin w miejscowości Gaśno, Krzywie i Zuzinów. Częstokroć były one  bardzo zażarte i krwawe. Były  powodowane sporą mobilnością i przemieszczaniem się powstańców, co skutkowało popłochem pośród zaskoczonych  sił zaborcy. Przejawem tegoż byli także utalentowani dowódcy oddziałów polskich. Jednym z takich  był  niestrudzony  wojownik
o wolność Polski JÓZEF ŁAKIŃSKI  dowodzący 700 osobowym oddziałem składającym się [również] z tutejszych mieszkańców.
Właśnie nad brzegami stawu we wsi Gaśno 12 marca 1863 roku jego oddział stoczył przegrany bój z przeważającymi siłami żołdactwa moskiewskiego ppłk. Burkharda i ppłk. Helferdinga wcześniej wycofawszy się z Lucienia. Tutaj przyjąwszy ostatnimi siłami walkę został on wpędzony do jeziora i potopiony... W ten sposób zginęło 49 powstańców, którzy nie mając jak się wycofać- woleli śmierć w toni jeziora. Warto zaznaczyć, że zanim gostyniński oddział pokonano , Moskale musieli sprowadzić swoje siły aż z Kutna i Włocławka. Szczątki bojowników spoczywają także we wsi Krzywie i Zuzinów. Były to niedobitki oddziału Łakińskiego, których Moskale wyłapywali i mordowali. Sam Łakiński zginął dwa miesiące później
- 15 maja 1863 roku. Jest pochowany w zbiorowej mogile powstańczej  na cmentarzu w Dobrzykowie.

Na miejscu bitwy w Gaśnem okoliczna ludność postawiła drewniany krzyż. Po odzyskaniu niepodległości 1918 roku ustawiono kamień, do którego przytwierdzono pamiątkową tablicę. W czasie II wojny światowej Niemcy zniszczyli pomnik. W 1963 r. pomnik został odbudowany. Obecnie istniejący pochodzi z 1998 r. i zawiera fragment  poprzedniego. Autorem obelisku jest lokalny rzeźbiarz z Gostynina Tadeusz Biniewicz. 

Nadanie szkole imienia POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH  w naturalny sposób pozwala na trwałe upamiętnienie i powiązanie historii walk wyzwoleńczych z naszą miejscowością i szkołą. Akt ten  pozwoli pozyskać do współpracy instytucje i osoby związane z tym patronem, a jednocześnie znacznie poszerzy zakres możliwości rozwoju i wzbogacania tradycji szkoły.

Szkoła wchodząc do rodziny szkół związanych z Powstaniem Styczniowym nawiąże  kontakty służące wymianie doświadczeń, pomysłów, wiedzy i organizacji wycieczek. Przez przyjęcie patrona uzyska swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół w najbliższym otoczeniu (gmina, powiat), będzie utożsamiana z konkretnymi wartościami wpisanymi w jej misję i priorytety. Przyjęcie takich patronów pozwoli oprzeć działania wychowawcze szkoły na takich wartościach jak: patriotyzm, poświęcenie, odwaga, zaangażowanie społeczne, otwarcie na potrzeby drugiego człowieka.

Wybór nowego  patrona sprawia, że szkoła  zyskuje nową, swoistą tożsamość, która wyróżnia ją spośród innych. Wybór takiego patrona wynikał ze świadomości ogromnej roli, jaką pełni szkoła w procesie wychowania i przekazywania historii regionu, pamięci o osobach zasłużonych dla naszej „małej Ojczyzny”.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Zwoleniu zadeklarowało stały patronat nad pomnikiem w Gaśnem, tj. pomniku, będącym na terenie obwodu szkolnego w Zwoleniu tworzenie programu wychowawczego wokół takich wartości jak: bohaterstwo, patriotyzm, poświęcenie dla dobra wspólnego.

 

Nadany  i poświęcony Sztandar – jest dla szkoły  symbolem i głównym elementem ceremoniału szkolnego.

Dzień 12 marca  został ustanowiony Dniem Patrona Szkoły.

 

 

KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY

1.    Nowakowska Sabina

2.    Słowikowska Helena

3.    Mierzejewska S.

4.    Agacka Z.

5.    Dąbrowski Sylwester

6.    Chądzyński Włodzimierz

7.    Bujalski Wacław

8.    Wydra Stanisław

9.    Różańska Jadwiga

10.  Jan Goś

11.   Od 1.09.1998  - Tadeusz Fijałkowski