PRAWO SZKOLNE
 
 


Statut Szkoły Podstawowej w Zwoleniu tutaj

***


Wewnątrzszkolny System Oceniania
tutaj

***

Koncepcja Pracy Szkoły tutaj

 

 

 

Aktualne rozporządzenia MEN:

       w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych . pdf

     zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych . pdf

        w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach . pdf

        zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego . pdf