W okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009r. w naszej szkole realizowana była usługa "ZAJĘCIA JUDO". Odbywało się to w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanej ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Usługa była kontynuacją. programu "Aktywnie i bezpiecznie - zajęcia sportowo-rekreacyjne" realizowanego w szkole w IV kwartale 2008r. Głównym koordynatorem usługi z ramienia Urzędu Gminy Gostynin była p. Jadwiga Adamska, szkolnym koordynatorem zaś p. Krystyna Olobry. W ramach usługi prowadzone były zajęcia z nauki JUDO oraz dokonano zakupu materacy do ćwiczeń. Zajęcia prowadzone były przez MKS Jutrzenka w Płocku - trener - W. Pudlik. W zajęciach uczestniczyło każdorazowo 20 uczniów w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej i gimnazjum wywodzących się gównie z rodzin dysfunkcyjnych, oraz uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu. Do odbiorców usługi włączeni zostali także uczniowie mający problemy z nauką, dotknięci problemem alkoholizmu, agresji i przemocy w rodzinie, oraz dzieci, którym rodzina nie zapewnia dostatecznej opieki i nie dostarcza właściwych wzorców wychowania.Realizowana usługa przyczyniła się do:

 • Rozwój zainteresowań sportowych, w tym japońską sztuką walki JUDO,
 • Nabycia zamierzonych umiejętności walki JUDO,
 • Wyrobienia nawyków aktywnego zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.
 • Ograniczenia złych wpływów środowisk niedostosowanych społecznie na proces wychowania dzieci, oraz ograniczenie zjawiska agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, a także integracji środowiska uczniów.

  Podczas realizacji usługi miał miejsce także wkład niefinansowany, który obejmował:

 • prace wolontariuszy (Dyrektora szkoły, pracownika zajmującego się obsługą administracyjno - finansową, a także pracowników obsługi,
 • udostępniono salę gimnastyczną szkoły, oświetlenie, wodę, itp.
 • Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu.

  Monitoring usługi polegał na dokumentowaniu przez usługodawcę w dzienniku zajęć ich dat, nazwy, tematyki oraz ilości zrealizowanych godzin. Informacja o realizacji usługi została zamieszczona na stronie www.spzwolen.pl, oraz w BIP Gminy Gostynin. Informacje o usłudze zostały także przekazane rodzicom na zebraniu ogólnoszkolnym, uczniom na apelu szkolnym, na święcie Szkoły- Pikniku Rodzinnym dn. 10.06.2009r. oraz w ulotce informacyjnej dla mieszkańców gminy. Usługa będzie kontynuowana z dobrowolnych wpłat rodziców lub pozyskanych środków, bądź też z budżetu gminy. Zdjęcia z zajęć zobacz w galerii

  Judo