ORGANIZACJE UCZNIOWSKIE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Rada Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski SP im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

Uczniowie każdej szkoły tworzą samorząd uczniowski, co oznacza, że mogą np.: decydować w wielu sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą; wybierać swoich przedstawicieli;  zgłaszać pomysły na ciekawe wydarzenia; wpływać na to, jak zorganizowana jest szkoła oraz rozwijać swoje zainteresowania.

To podczas demokratycznych wyborów decydują o tym, kto będzie ich reprezentował przed nauczycielami, dyrektorem i rodzicami. Wybrane w ten sposób osoby mają przede wszystkim bronić interesów uczniów, proponować zmiany w szkole, podejmować różnego rodzaju akcje.

W myśl powyższych,  w naszej szkole uczniowska społeczność również wybrała swoich przedstawicieli oraz opiekuna, którzy mają do zrealizowania określone w planie pracy samorządu zadania. Oto tegoroczny skład samorządu:

 

Opiekun: Izabela Kucharska

Przewodnicząca: KLAUDIA TYSZKIEWICZ

Zastępca przewodniczącej: ARTUR JANISZEWSKI

Skarbnik: ALEKSANDRA DYMOWSKA

 

 

Koło Przyjaciół Kombatantów

przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

Członkami koła są uczniowie klasy V SP im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu oraz wychowawca jako osoba odpowiedzialna za właściwe funkcjonowanie KPK i realizację zamierzonych celów.

Koło powołane zostało w kwietniu 2018 r., jego celem ogólnym jest rozbudzanie
i rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem historii najbliższego otoczenia, kształtowanie więzi międzypokoleniowych oraz wpajanie dzieciom
i młodzieży ciekawości poznawczej i konieczności aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych.

Za cel główny uznaje się uczestnictwo w organizowaniu wspólnie z kombatantami obchodów ważnych rocznic historycznych, świąt państwowych, wojskowych, szkolnych
i kombatantów.

Do celów szczegółowych należą:

·         inicjowanie i organizowanie podczas zajęć z wychowawcą lub w trakcie godzin wychowawczych żywych lekcji historii – spotkań z kombatantami, podczas których opowiedzą oni o swoich przeżyciach i okrucieństwach wojny, a także o patriotyzmie polskiego żołnierza;

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

 

S K O  wzięło udział w akcjach charytatywnych:

-  Szkoło Pomóż i Ty.

- Świąteczna Paczka.

-  Góra Grosza.

-  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  

-  Zbierano plastikowe nakrętki, pokarm dla zwierząt ze schroniska

-  Opiekun S K O zorganizował akcję charytatywną na rzecz chorej na wodogłowie Blanki.

Opiekun przeprowadził konkursy:

-  hasło o oszczędzaniu, wykonanie skarbonki, wykonanie projektu banknotu lub monety, maskotki SKO oraz projektu Banku Spółdzielczego.

Przygotowano wystawkę skarbonek wykonanych przez dzieci oraz kupionych w sklepie.

            Podczas choinki Noworocznej opiekun zorganizował loterię fantowa, uczniowie i nauczyciele bardzo zaangażowali się w gromadzenie fantów ( 70), zysk z loterii 146,00 zł został przekazany na dofinansowanie do wyjazdu na Zieloną Szkołę do Bud Lucieńskich.

            Przez cały rok szkolny realizowane były zadania w ramach ogólnopolskiego konkursu TalentowiSKO, uwieńczeniem tych działań jest zajecie II miejsca w województwie mazowieckim. Konkurs zorganizowany był przez: Bank Polskiej Spółdzielczości, zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze oraz Kuratorium Oświaty, trwał od 30 września br. do 30 kwietnia 2014 r. Składał się z dwóch etapów - regionalnego i ogólnopolskiego. Wzięło w nim udział ponad 400 szkół.

            Celem  konkursu było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością, szacunku dla pracy, a także aktywności związanej z oszczędzaniem. Przez cały rok szkolny realizowaliśmy zadania konkursowe, miedzy innymi: przeprowadziliśmy akcję charytatywną, przygotowaliśmy inscenizację o oszczędzaniu, przeprowadziliśmy turniej wiedzy o programie Talentowisko. Ponadto opiekun SKO - pani Anna Dąbrowska przez cały rok prowadziła bloga, na którym prezentowała naszą pracę, uczniowie systematycznie oszczędzali pieniądze oraz brali udział w wielu konkursach szkolnych dotyczących SKO.  Jesteśmy dumni, że nasze zmagania zostały tak wysoko ocenione, bardzo się z tego cieszymy.

Cele i zadania SKO w naszej szkole są następujące:

-    szerzenie idei oszczędzania wśród uczniów

-    kształtowanie nawyku oszczędzania wśród uczniów

- rozwijanie pomysłowości i przedsiębiorczości w organizowaniu źródeł dochodów

-     popularyzacja wiedzy ekonomicznej

-    wdrażanie do odpowiedzialności za środowisko naturalne - recykling

- rozwijanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania  potrzeb drugiego człowieka

-    umożliwienie rozwijania talentów plastycznych, technicznych  i literackich

-    integracja zespołów klasowych

-    kształtowanie umiejętności pracy w grupie

-    udział w konkursach organizowanych pod patronatem Banku Spółdzielczego

-     reklamowanie Banku Spółdzielczego