RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

W bieżącym roku szkolnym SU Szkoły Podstawowej w Zwoleniu działa w składzie:

Przewodnicząca: Weronika Paliwoda  kl. VII

Z-ca: Klaudia Tyszkiewicz kl. VI

  Skarbnik:  Maja Gutkowska kl. VI

Opiekunem SU jest: p. Aleksandra Szczepaniak

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 

Stałe czynności Samorządu Uczniowskiego:

·         Pełnienie dyżurów uczniowskich: na korytarzu, przy łazienkach, w autobusie.

·         Pomoc dzieciom z Oddziału Przedszkolnego.

·         Prowadzenie tablicy informacyjnej samorządu.

·         Comiesięczne apele organizacyjno – porządkowe.

·         Reprezentowanie społeczności uczniowskiej na terenie szkoły i w środowisku.

·         Prowadzenie kroniki Samorządu Uczniowskiego.

·         Udział w akcjach charytatywnych.

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

 

S K O  wzięło udział w akcjach charytatywnych:

-  Szkoło Pomóż i Ty.

- Świąteczna Paczka.

-  Góra Grosza.

-  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  

-  Zbierano plastikowe nakrętki, pokarm dla zwierząt ze schroniska

-  Opiekun S K O zorganizował akcję charytatywną na rzecz chorej na wodogłowie Blanki.

Opiekun przeprowadził konkursy:

-  hasło o oszczędzaniu, wykonanie skarbonki, wykonanie projektu banknotu lub monety, maskotki SKO oraz projektu Banku Spółdzielczego.

Przygotowano wystawkę skarbonek wykonanych przez dzieci oraz kupionych w sklepie.

            Podczas choinki Noworocznej opiekun zorganizował loterię fantowa, uczniowie i nauczyciele bardzo zaangażowali się w gromadzenie fantów ( 70), zysk z loterii 146,00 zł został przekazany na dofinansowanie do wyjazdu na Zieloną Szkołę do Bud Lucieńskich.

            Przez cały rok szkolny realizowane były zadania w ramach ogólnopolskiego konkursu TalentowiSKO, uwieńczeniem tych działań jest zajecie II miejsca w województwie mazowieckim. Konkurs zorganizowany był przez: Bank Polskiej Spółdzielczości, zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze oraz Kuratorium Oświaty, trwał od 30 września br. do 30 kwietnia 2014 r. Składał się z dwóch etapów - regionalnego i ogólnopolskiego. Wzięło w nim udział ponad 400 szkół.

            Celem  konkursu było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością, szacunku dla pracy, a także aktywności związanej z oszczędzaniem. Przez cały rok szkolny realizowaliśmy zadania konkursowe, miedzy innymi: przeprowadziliśmy akcję charytatywną, przygotowaliśmy inscenizację o oszczędzaniu, przeprowadziliśmy turniej wiedzy o programie Talentowisko. Ponadto opiekun SKO - pani Anna Dąbrowska przez cały rok prowadziła bloga, na którym prezentowała naszą pracę, uczniowie systematycznie oszczędzali pieniądze oraz brali udział w wielu konkursach szkolnych dotyczących SKO.  Jesteśmy dumni, że nasze zmagania zostały tak wysoko ocenione, bardzo się z tego cieszymy.

Cele i zadania SKO w naszej szkole są następujące:

-    szerzenie idei oszczędzania wśród uczniów

-    kształtowanie nawyku oszczędzania wśród uczniów

- rozwijanie pomysłowości i przedsiębiorczości w organizowaniu źródeł dochodów

-     popularyzacja wiedzy ekonomicznej

-    wdrażanie do odpowiedzialności za środowisko naturalne - recykling

- rozwijanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania  potrzeb drugiego człowieka

-    umożliwienie rozwijania talentów plastycznych, technicznych  i literackich

-    integracja zespołów klasowych

-    kształtowanie umiejętności pracy w grupie

-    udział w konkursach organizowanych pod patronatem Banku Spółdzielczego

-     reklamowanie Banku Spółdzielczego